کلمات ربطی یا conjunction برای تسک دوم رایتینگ آیلتس

کلمات ربطی برای رایتینگ آیلتس

کلمات ربطی برای رایتینگ آیلتس

همانطور که بارها تکرار کرده ایم، رایتینگ شما براساس چهار معیار تصحیح و نمره دهی می شود. یکی از آنها coherence and cohesion است. برای اینکه از این معیار نیز نمره بالایی کسب کنید باید از کلمات ربطی برای رایتینگ آیلتس خود استفاده کنید. در اینجا فهرستی از مناسب ترین کلمات ربطی را در اختیار شما قرار می دهیم. این کلمات نه تنها برای تسک دوم رایتینگ آیلتس، بلکه برای هر مقاله دیگری کاربردی اند.

فهرست کردن

از این نوع کلمات ربطی برای ترتیب بندی پاراگراف ها یا مراحل مختلف یک پروسه (برای مثال) درون یک پاراگراف کاربرد دارد.

 • Firstly
 • Secondly
 • Thirdly …
 • Finally, Lastly, Last but not least

اضافه کردن اطلاعات

هنگامی که میخواهید نظر خود را با در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر ساپورت کنید،از این کلمات استفاده کنید.

 • in addition
 • additionally
 • furthermore
 • moreover
 • also
 • not only…but also…
 • as well as
 • and

مثال زدن

از مثال هم می توانید برای ساپورت نظرات خود استفاده کنید. حتما از کلمات ربطی زیر استفاده کنید.

 • For example
 • one clear example is
 • for instance
 • such as
 • namely
 • to illustrate
 • in other words

بیان نتیجه

این نوع از کلمات ربطی برای مقالاتی که باید راه حل ارائه بدهید بسیار مفیدند. همچنین زمانی که می خواهید از عواقب چیزی صحبت کنید.

 • As a result
 • consequently
 • therefore
 • thus
 • hence
 • so
 • for this reason

تاکید کردن

در یک مقاله آکادمیک بسیار مهم است که نظراتتان واضح و روشن باشند. از کلمات ربطی زیر برای روشن شدن نظر خود استفاده کنید.

 • particularly
 • in particular
 • specifically
 • especially
 • obviously
 • of course
 • clearly

تایید و مخالفت

برای اینکه با نظری مخالفت یا تضاد را ابراز کنید یا در تایید نظری بنویسید، از کلمات ربطی زیر استفاده کنید.

 • admittedly
 • however
 • nevertheless
 • even though
 • although
 • though
 • despite
 • in spite of 
 • on the other hand
 • still
 • by contrast
 • in comparison
 • alternatively
 • another option could be

بیان دلیل

این کلمات ربطی می توانند بسیار پرکاربرد باشند. مخصوصا در مقالات علت و معلولی

 • because
 • owing to
 • since 
 • as 
 • due to

بیان نظر شخصی

برای اضافه کردن نظر شخصی خودتان آنها را با کلمات ربطی زیر می توانید شروع کنید.

 • in my opinion
 • I think
 • I believe
 • I admit
 • in my view
 • I concur/agree
 • I disagree/ I cannot accept

خلاصه کردن

این کلمات ربطی برای پاراگراف نتیجه گیری نیز کاربرد دارد.

 • in conclusion
 • to conclude
 • to sum up

آخرین نکته اینکه به کاربرد صحیح این کلمات دقت کنید. اشتباه نابجا و نادرست آنها می تواند از نمره شما کم کند.

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشند:

بند اسکور آیلتس (IELTS Band Scores) چطور محاسبه می شود؟

استفاده از کلمات ربطی (Linking words) برای انسجام رایتینگ

رایتینگ آیلتس : درمورد نمرده دهی در رایتینگ آیلتس بیشتر بدانید

 

Leave A Reply