استفاده از کلمات ربطی (Linking words) برای انسجام رایتینگ

کاربرد کلمات ربطی/linking words در نوشتار

کاربرد کلمات ربطی (Linking Words) در رایتینگ

کلمات ربطی که به اصطلاح linking words یا discourse markers خوانده می شوند، کلماتی هستند که با مرتبط کردن یک جمله به جمله یا جملات دیگر موجود در متن، به نوشتار (یا گفتار) شکلی منسجم و یکدست می بخشند. این انسجام باعث می شود که نوشته شما سیری منطقی داشته باشد و انتقال منظور به خواننده تسهیل شود. کلمات ربطی (linking words) جهت بیان منظورهای مختلف از جمله بیان قیاس، تضاد، اضافه کردن، علت، خلاصه کردن و غیره به کار می رود. در این نوشته قصد داریم تا کلمات ربطی مهم در زبان انگلیسی را با توجه به معنای آنها فهرست کنیم و با ذکر مثال کاربرد آنها را در جمله نیز نشان دهیم. البته فهرست کامل نیست و تنها شامل پرکاربردترین کلمات ربطی و مفاهیم است.

 

علت و معلول (cause and effect)

برای بیان رابطه علی از کلمات ربطی زیر می توان استفاده کرد:

 • whenever

Exp: whenever I hear that tune, it makes me think of you.

 • as/as a result
 • because
 • consequently

Exp: All the shops were closed, and consequently we couldn’t buy any food.

 • hence
 • since
 • so
 • thus
 • therefore
 • accordingly

Exp: Some of the laws were contradictory. Accordingly, measures were taken to clarify them.

مقایسه (comparison)

جهت بیان شباهت از کلمات ربطی زیر می توان استفاده کرد:

 • Likewise

Exp: Mum put on a shawl and told the girls to do likewise.

 • similarly
 • equally
 • as with
 • compared to

Exp: Compared to our small flat, Jack’s house seemed like a palace.

 • equivalent to
 • like
 • in the same way

تضاد (contrast)

برای بیان تضاد و تناقض از کلمات ربطی زیر می توان بهره برد:

 • although
 • but
 • alternatively
 • besides
 • despite

Exp: Despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it.

 • however
 • yet
 • nevertheless/nonetheless

Exp: The weather turned bad early in the day, but the festival was a great success nonetheless.

 • on the other hand
 • on the contrary
 • whereas
 • while/whilst
 • in contrast
 • otherwise

Exp: You’ll have to go now, otherwise you’ll miss your bus.

 • conversely
 • by contrast

اضافه کردن (addition)

هنگامی که در نظر داریم مفهومی را به مفاهیم قبلی اضافه کنیم از کلمات ربطی زیر می توانیم استفاده کنیم:

 • and
 • also
 • in addition
 • moreover

Exp: The rent is reasonable, moreover, the location is perfect.

 • too
 • further
 • furthermore
 • as well as
 • what is more
 • additionally

Exp: A new contract is in place. Additionally, staff will be offered a bonus scheme.

شرح دادن و مثال زدن (illustrating and making examples)

برای روشن سازی مطلب و منظور خود، نویسنده باید از مثال در متن استفاده کند تا بتواند نظر خود را پشتیبانی (support) کند. برای این منظور از کلمات ربطی زیر می توان استفاده کرد:

 • for example
 • for instance
 • in other words
 • in effect
 • in this case
 • in particular

Exp: It was a good concert, I enjoyed the last song in particular.

 • specifically
 • such as
 • in the case of
 • illustrated by
 • as revealed by

جمع بندی (conclusion)

برای بیان جمع بندی و خلاصه مطلب از کلمات ربطی زیر می توان استفاده کرد:

 • accordingly
 • in brief
 • in short
 • in conclusion
 • on the whole
 • to sum up

Exp: To sum up, for a healthy heart you must take regular exercise and stop smoking.

 • throughout
 • in all
 • overall
 • in summary
 • to conclude

این بود فهرستی از پرکاربردترین کلمات ربطی با توجه به مفاهیم آنها. نکته قابل ذکر اینکه هنگام بکار بردن این کلمات ربطی به سبک نوشتاری خود نیز دقت فرمایید. برخی از آنها مناسب سبک نوشتاری رسمی نیستند. برای بهبود انسجام و منطق نوشتار می توانید از کتاب های زیر نیز بهره برید:

کتاب راهنمای رایتینگ لانگمن

کتاب IELTS advantage: Writing skill

Leave A Reply