یک نکته گرامری برای آیلتس : کاربرد صحیح negative adverbials

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

نکته گرامری برای آیلتس

در انگلیسی رسمی و بویژه انگلیسی نوشتاری ما از قیدهای منفی در ابتدای جمله استفاده میکنیم تا تاکید و تاثیرگزاری جمله را بیشتر کنیم. این دست از قیدها شامل not until, never before, not only … می شوند که بسیار رایج اند. اما چیزی که زبان آموزان نمی دانند تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل (inversion) پس از این قیدهاست. این نکته گرامری برای آیلتس را بخاطر بسپارید. در ادامه با رایجترین این قیدها آشنا می شوید. به مثال ها دقت کنید.

 

رایج ترین negative adverbials

در زیر چندتا از رایج ترین قیدهای منفی را فهرست میکنیم:

 • Time: Never (before), Rarely, Seldom; Barely/ hardly/ scarcely … when/before; No sooner … than; Only when; Only after
 • Negative expressions: Under, in no circumstances, in no way …
 • Not expressions: Not (noun), Not only … but also, Not until …
 • Little

چند مثال

 • Never have I encountered such rudeness!
 • Not only is Amanda Swift a gifted musician, but she is also good-natured and responsible.
 • No sooner had he locked the door than the phone started ringing.
 • Only when the last person had left did she sit down and try to relax.
 • Under no circumstances can you inform the staff about the imminent changes.
 • Not a sound could be heard in the church.
 • Little does Michael suspect that his daughter has been failing all her subjects at school!

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

 

تفاوت بین will و be going to

دانلود ویرایش پنجم (۲۰۱۹) English Grammar in Use

گرامر آیلتس : چند نکته در مورد subject -verb agreement

گرامر آیلتس : جملات شرطی غیرواقعی unreal conditionals

گرامر آیلتس : جملات تاکیدی cleft sentences

 

Leave A Reply