تفاوت بین will و be going to

will و be going to

تفاوت بین will و be going to

یکی از معضلات زبان آموزان در یادگیری گرامر زبان انگلیسی، درک تفاوت بین will و be going to می باشد. می توان گفت یکی از دلایلی که این دو مبحث کمی پیچیده به نظر می رسند به دلیل کاربردهای متفاوت این دو باشد. لذا در این بخش قصد داریم تفاوت بین این دو را با تشریح کاربردهای آنها مشخص کنیم.

ابراز قصد انجام کاری در آینده با will و be going to

یکی از کاربردهای این دو عبارت، ابراز قصد انجام کاری در آینده است. با این وجود در استفاده از این دو باید به یک مساله دفت داشت. کلمه ی Will در زمانی بکار گرفته می شود که ما در حال حاضر و به نوعی در واکنش به اتفاقی در زمان حال، تصمیم می گیریم کاری را در آینده انجام دهیم:

1) I‘ll get it! (در مواجهه با زنگ خوردن تلفن)
جواب میدم

2) That looks heavy. I‘ll help you.
به نظر سنگین میاد. کمکت می کنم

همانطور که مشاهده می شود، در هر دو نمونه تصمیم گیری در حال حاضر و در واکنش به عاملی دیگر در اطراف ما (زنگ خوردن تلفن، یا سنگین بودن بار) اتفاق می افتد.
اما از سوی دیگر، be going to برنامه ریزی ای محسوب می شود که از قبل صورت گرفته است. در واقع، ما بر خلاف Will تصمیم خود را نه در لحظه، بلکه چندی پیش گرفته ایم:

1) I‘m going to go on holiday next week
هفته ی بعد میخوام برم تعطیلات

2) I can’t make it on Saturday. I‘m going to study for the exam on Monday.
شنبه نمی تونم بیام. برای امتحان دوشنبه میخوام درس بخونم

در این دو نمونه، تصمیم در لحظه گرفته نمی شود، بلکه برنامه ریزی در مورد تصمیم اتخاذ شده از قبل انجام شده است.

پیش بینی با will یا be going to

کاربرد دیگری که بین این دو عبارت مشترک است برای پیش بینی وقوع امری در آینده است. با این وجود، باید توجه داشت که will برای ابراز نظر شخصی شما به کار می رود:

I will probably go for a movie today.
شاید امروز برم یه فیلم ببینم
I’m sure you’ll have a lovely time in Italy.
مطمئناً تو ایتالیا بهت خوش میگذره

وجه تمایز will با be going to در این است که برای پیش بینی خود دلیلی ارائه نمی کنیم، و فقط نظر شخصی خود را بیان می کنیم. اما با استفاده از be going to میخواهیم نشان دهیم پیش بینی خود را بر اساس شواهدی در حال حاضر انجام می دهیم:

My stomach hurts a lot. I think I am going to be throw up.
شکمم خیلی درد می کنه. فکر کنم قراره بالا بیارم

Look at those black clouds. It is going to rain.
اون ابرای سیاه رو ببین. انگار قراره بارون بیاد

در دو مثال ذکر شده، شکم درد و ابرهای سیاه دلیلی برای پیش بینی ما در مورد بالا آوردن و بارش باران محسوب می گردد.

 

 

Leave A Reply