لغات ضروری آیلتس : موضوع Government and Politics

لغات ضروری آیلتس

موضوع Government and Politics در آزمون آیلتس

یکی از موضوعات رایج در آزمون آیلتس، به ویژه در تسک دوم رایتینگ آیلتس، موضوعات مرتبط با سیاست های دولت و بودجه است. همچنین گاهی ممکن است در بخش سوم اسپیکینگ نیز با سؤالاتی مرتبط با این موضوع مواجه شوید. از این رو بایستی لغات و عبارات مناسب برای نوشتن و صحبت درباره سیاست و مخارج دولت یاد بگیرید تا بتوانید نظرات خود را بطور واضح منتقل کنید. برای مثال یک نمونه از این دست موضوعات را در پایان این بند مشاهده می کنید. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم لغات ضروری آیلتس مرتبط با موضوع government spending, politics را برای شما فهرست کنیم. البته پیدا کردن معنای آنها را به عهده خودتان می گذاریم تا با خواندن چند نمونه جمله و تمرین تلفظ و دیکته ی آنها به خوبی نحوه ی کاربرد آنها را یاد بگیرید و تنها به حفظ کردن یک فهرست از کلمات بسنده نکنید.

The prevention of health problems and illness is more important than treatment and medicine. Government funding should reflect this.

To what extent do you agree?

لغات ضروری آیلتس درباره Government and Politics

Austerity

Adhere to

Political party

left wing

right wing

liberal

democracy

conservative

labor party

reform

implement

budget

campaign 

corruption

transparency 

censorship

fiscal deficit

impeach

evasive

funding

legislation

bill

lobbying

populist

propaganda 

mandate

think-tank

stopgap

allocate resources/budget to

Central government

commit political suicide

election

come into force

come down on

government body

bureau 

run for office

hard-liner

stand down

go back on

impose spending cuts

raise taxation on sth

bring down/topple a government

windfall tax

stand for

Local government 

shape policy

مطالب زیر نیز مفیدند:

آزمون آیلتس کامپیوتری یا آیلتس کاغذی، کدام مناسبتر است؟

دانلود رایگان مجله علمی انگلیسی new scientist ماه July 2023

 

Leave A Reply