کاربرد حروف ربط تضاد ( Although، In spite of، However )

Although, In spite of, However

کاربرد حروف ربط تضاد ( Although، In spite of، However )

حروف ربط یا Conjunction به کلمات یا عباراتی گفته می شود که برای اتصال دو عبارت به یکدیگر به کار گرفته می شوند. در واقع چنین کلماتی به ما کمک می کنند رابطه ی بین دو عبارت را متوجه شویم. حروف ربط شکل های مختلفی دارند، اما در حال حاضر می خواهیم تفاوت بین آن دسته از حروف ربط را شرح دهیم که برای نشان دادن تضاد بین دو عبارت (مثل Although, In spite of, However ) به کار گرفته می شوند.

نکته: معادل فارسی چنین حروف اضافه ای «علیرغم» یا «با وجود (اینکه)» می باشد.

واژه هایی که قصد داریم آن ها را توضیح دهیم به شرح زیر می باشند:

Although, In spite of, However , Despite, Albeit, Though, But, Even though

ابتدا بهتر است جهت آسان تر شدن توضیحات دو عبارت متضاد را به عنوان مثال ارائه کنیم:

A: He was tired.
B: He worked till midnight.

در دو جمله ی بالا رابطه ی تضادی وجود دارد، چرا که در صورت خسته بودن، اصولاً فرد نباید تا نیمه شب مشغول کار باشد. پس در واقع، جمله ی B اتفاق رخ داده است، در حالی که جمله ی A وجه تضاد را نشان می‌دهد.

حال باید توجه داشت که حروف ربط ذکر شده در بالا معانی مشابهی دارند، اما تفاوت آن ها در نحوه ی به کارگیری جمله ی A (وجه تضاد) و B (اتفاق رخ داده)، و جایگاه حروف ربط است.

استفاده از دو جمله

گاهی ما برای ابراز وجه تضاد و اتفاق رخ داده، از دو جمله استفاده می کنیم (همانند دو جمله ی مثال بالا). در این صورت می توان از واژه های Although، However، But، Even though، و Though استفاده کرد. اما جایگاه این واژه ها در ارتباط با وجه تضاد و اتفاق رخ داده متفاوت است:

Although/Even though/Though he was tired, he worked till midnight. با وجود اینکه خسته بود، اما تا نیمه شب کار کرد
He was tired. However, he worked till midnight. او خسته بود. اما با این حال، تا نیمه شب کار کرد
He was tired, but he worked till midnight. او خسته بود، اما تا نیمه شب کار کرد

Although I admire the man’s courage, I do not approve of his methods.
.با وجود اینکه شجاعت او را ستایش میکنم، اما روشش را تایید نمیکنم

Though she’s almost 40, she still plans to compete. با وجود اینکه تقریباً 40 سال سن دارد، اما هنوز قصد دارد مسابقه دهد

It’s an old car, but it’s very fast. این ماشینی قدیمی است، اما خیلی سریع است

The town is a long way from the nearest big city. However, there is a good bus service.
.این شهر فاصله ی زیادی تا نزدیک ترین شهر بزرگ دارد. اما با این وجود، خط اتوبوس خوبی (برای رفتن به آنجا) وجود دارد

نکته ای که باید در جملات بالا توجه کرد این است که although، even though و though ساختار مشابهی دارند، اما با وجود اینکه Though و Even though را می توان با وجه تضاد به بعد از جمله ی اتفاق رخ داده انتقال داد، چنین مساله ای با Although امر رایجی محسوب نمی گردد.

استفاده از عبارت اسمی در وجه تضاد

حال در بعضی موارد دیگر، به جای استفاده از جمله، باید از یک عبارت اسمی در وجه تضاد استفاده کرد. حروف ربط متناسب با این ساختارها عبارتند از Despite، In spite of:

Despite/In spite of being tired, he worked till midnight. علیرغم خستگی، او تا نیمه شب کار کرد

We enjoyed our holiday in spite of the rain. علیرغم بارش، ما از تعطیلات خود لذت بردیم
Despite the pain in his leg, he completed the marathon. علیرغم درد در پایش، او ماراتن را به پایان رساند

استفاده از قید یا صفت در وجه تضاد:

گاهی به جای ذکر یک جمله، می خواهیم وجه تمایز را با یک صفت یا قید نشان دهیم. در واقع اتفاق رخ داده به حالتی خاص صورت گرفته است که با آن اتفاق وجه تضاد دارد. در این صورت از albeit یا though استفاده میگردد:

Chris went with her, albeit reluctantly. هر چند با اکراه، کریس با او رفت

The rooms, though small, were pleasant. اتاق ها، هر چند کوچک، اما دلپذیر بودند
He accepted the job, albeit with some hesitation. او پیشنهاد شغلی را، هر چند با کمی تردید، پذیرفت
شایان ذکر است که این نوع کاربرد albeit و though در جملات رسمی بیشتر به کار میرود.

Leave A Reply