اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین TRAVEL, TRIP و JOURNEY

تفاوت بین TRAVEL, TRIP و JOURNEY

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین TRAVEL, TRIP و JOURNEY

یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان استفاده مناسب از این سه کلمه trip، travel و journey است. در زیر به تفاوت این سه کلمه اشاره کرده و مثال هایی برای فهم بهتر موضوع آورده شده است.

 

⚫ Trip (n.)

معنی: عمل سفر رفتن به جایی دیگر (معمولا برای مدت کوتاه) و برگشتن: مسافرت. مثال:

We took a five-day trip to the Amazon.

You’re back from vacation! How was your trip?

I went on business trips to Switzerland and Germany last month.

نکته: این کلمه اسم است پس برای trip از افعال take و go on استفاده کنید. 

⚫ Travel (v.)

معنی: از جایی به جای دیگر رفتن (به طور کلی): در سفر بودن، به سفر رفتن.

I really like to travel.

He travels frequently for work.

My sister is currently traveling through South America.

نکته: کلمه travel به عنوان اسم هم استفاده میشود که معنی “مسافرت” در حالت کلی را میدهد.

Travel in that region of the country is dangerous.

World travel gives you a new perspective.

× استفاده های غلط از travel: 

Incorrect: How was your travel?

Correct: How was your trip?

 

Incorrect: I’m planning a travel to the U.S. next year.

Correct: I’m planning to travel to the U.S. next year.

Correct: I’m planning a trip to the U.S. next year.

 

⚫ Journey (n.)

معنی: این کلمه اسم است و به معنی یک مسافرت (از مبدا تا مقصد) طولانی مدت و یا دور است. 

The journey takes 3 hours by plane or 28 hours by bus.

He made the 200-mile journey by bike.

“A journey of a thousand miles must begin with a single step” – Lao-tze, Tao Te Ching

نکته: از journey میتوان بطور استعاری برای صحبت کردن در مورد پیشرفت در زندگی هم استفاده کرد.

He has overcome a lot of problems on his spiritual journey.

My uncle is an alcoholic, but he’s beginning the journey of recovery.

 

Leave A Reply