تفاوت بین who و whom

تفاوت بین who و whom

تفاوت بین who و whom

گاهی اوفات با این سوال روبرو می شویم که تفاوت بین who و whom چیست. جواب این سوال را حتی بعضی از کسانی که زبان اصلی آن ها انگلیسی می باشد نیز نمی داند. دلیل این امر این موضوع است که استفاده از whom، به خصوص در گفتار روزمره، به مرور در حال حذف شدن است. در واقع، می توان گفت اگر بین این دو شک دارید، who را به کار بگیرید. در صورت استفاده از who به جای whom کسی از شما ایراد نمی گیرد، اما اگر به جای who از whom استفاده کنید، شنونده تصور می کند شما سعی دارید تظاهر کنید شخص با سوادی هستید، اما اطلاع کافی از واژه ای که استفاده می کنید ندارید. با این وجود، آگاهی از کاربرد whom در نوشتار و موقعیت های رسمی امری الزامی است.

قاعده

Who را زمانی به کار بگیرید که شخص مورد نظر شما نقش فاعلی داشته باشد. به عبارتی دیگر، سوال شما در مورد فاعل یک جمله است:

Who saw you last night? (John saw you last night)
Who would like to have coffee? (She would like to have some coffee.)

این موضوع را نیز در یاد داشته باشید که در عبارات ربطی (Relative clauses) هم این قاعده کاربرد دارد:

I know the person who took this photo. (Sarah took this photo)
Anyone who can play an instrument should sign up. (They can play an instrument)

اما از سوی دیگر، whom هنگامی استفاده می شود که شخص مورد نظر شما (چه در سوال یا جمله ی ربطی) نقش مفعولی داشته باشد:

Whom did you call last night? (You called him last night)
To whom was the letter addressed? (The letter was addressed to Mike)
He’s the teacher whom I like. (I like Mr. Anderson)
They don’t have any idea with whom they are going to travel. (They are going to travel with a foreigner)

نکته

اگر میخواهید این تفاوت را بهتر به خاطر بسپارید، به تفاوت بین I و me، یا he و him توجه کنید. همانطور که I و He برای صحبت در مورد فاعل جمله به کار می روند، who نیز در مورد فاعل جمله پرسش می کند؛ و به همین ترتیب، درست مثل Me و Him، Whom هم به مفعول جمله ارتباط پیدا می کند.

 


مطالب مرتبط:

تفاوت بین Might و May

تفاوت بین Home و House

تفاوت بین Yet و Already

Leave A Reply