نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (4)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 2.2: Read the question/fulfill the task

در قسمت پیشین از اهمیت محتوا در رایتینگ آیلتس گفتیم. خاطر نشان کردیم که اولین قدم در راستای محتوای مناسب، تشخیص سؤال در تسک است. در این قسمت در نظر داریم در ادامه همان بحث، در رابطه با distill کردن سؤال بحث کنیم.

 

اهمیت محتوا در رایتینگ آیلتس : distill کردن سؤال

  • distill کردن یعنی جه؟ distill در لغت به معنای “چکیده چیزی را گرفتن یا تقطیر کردن” است.

گاهی صورت سؤال در تسک خیلی با آب و تاب نوشته شده است. شما باید سؤال را خلاصه کنید و چکیده آن را بیابید. با این کار سؤال و اینکه محتوا باید چه باشد که پاسخی برای سؤال به حساب آید، برای شما مشخص می شود. همچنین، در وقت شما صرفه جویی می شود. چراکه اگر دقیقا صورت سؤال را در مقدمه خود کپی کنید، به آن واژگان و گرامر نمره ای تعلق نمی گیرد.

  • روش های distill کردن کدام است؟

  1. گاهی ممکن است در صورت سؤال یک حقیقت علمی یا آماری نهفته باشد. سؤال زیر را در نظر بگیرید:

Crime rates are growing in many major cities, so capital punishment is necessary.

بخش اول این سؤال یک حقیقت است. در واقع شما سؤال را به صورت زیر چکیده می کنید:

Whether you agree or disagree that capital punishment is necessary.

پس در واقع سؤال از نوع agree/disagree است و مقدمه خود را باید مناسب با این نوع مقالات تنظیم کنید.

2. گاهی صورت سؤال یک نظر را به دو نوع مختلف یا از دو دیدگاه متفاوت بیان می کند. شما باید سؤال را خلاصه کنید. برای مثال:

The economy of a country should take priority, and the environment should be regarded in second place.

این سؤال هم می تواند به صورت agree/disagree چکیده شود:

whether you agree or disagree that a country’s economy is more important than the environment.

دو نکته در distill کردن سؤال

  1. توجه داشته باشید که کپی نکردن به معنای استفاده نکردن از کلمات کلیدی موجود در صورت سؤال نیست. شما باید کلمات کلیدی را در مقدمه خود بنویسید.
  2. گاهی صورت سؤال به نوعی دارای ساختار منفی است. در چکیده کردن سؤال از double negative پرهیز کنید. برای نمونه:

Doctors have no right to withhold information, and must always be willing to tell the patients the truth.

این مورد از نوع دوم است که در بالا با ذکر نمونه توضیح دادیم. برای چکیده کردن آن از صورت زیر نباید استفاده کنید:

I disagree that doctors should not give information to patients.

دو مفهوم منفی در یک جمله قابل قبول نیست. می توانید بصورت زیر چکیده سوال را بازنویسی کنید:

I believe that doctors should not withhold information, but freely give it to patients.

 

در قست های بعدی نکات دیگری در رابطه با اهمیت محتوا در رایتینگ آیلتس مطرح خواهیم کرد.

 

Leave A Reply