نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت شونزدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 12-4: Grammar Issues

در چند قسمت قبلی نکات رایتینگ آیلتس (قسمت سیزدهم، چهاردهم و پونزدهم) در مورد ساختارهای زبانی مورد استفاده در توصیف تغییرات صحبت کردیم. در تسک اول، در کنار توصیف تغییرات شما باید موارد مختلف را با هم مقایسه کنید. در این قسمت به ساختارهایی که می توانید هنگام مقایسه کردن استفاده کنید، می پردازیم.

 

نکات رایتینگ آیلتس : گرامر مقایسه کردن

در اینجا چند گرامر برای مقایسه بخش های مختلف گراف پیشنهاد میکنیم.

برای مقایسه کلی دو اسم با استفاده از صفات:

اگر مقایسه شما کلی است و تمایل ندارید از اعداد و ارقام مشخص استفاده کنید از الگوی زیر پیروی کنید.

[A] is [adverb] (e.g. slightly, marginally, distinctly, significantly, substantially, very much, far, etc.) [comparative adjective] (e.g. higher, less, greater, smaller) than the figure (or number, amount) of [B].

Example: At the beginning, Noble Park is slightly higher than the others.

برای مقایسه جزئی با مقادیر زیادتر یا کمتر:

اگر مقادیر زیادتر مد نظرتان است از ساختار زیر استفاده کنید.

[A] is more than (or over) [number] (two, three, and so on) times (or fold) higher than (or more, greater) (that of) [B].

Example: At the end of the year, the profit of Dandenong is over four-times that of Gleelong.

و برای مقادیر کمتر:

[B] is [adverb] (e.g. just, only, merely, less than) one half of (or quarter, fifth, sixth, and so on) (the figure of, the amount of, the number of) [A].

Example: Gleelong profit is only two-thirds the amount of Dandenong.

به یاد داشته باشید که مقایسه کردن بخشی جدانشدنی از این تسک است. در قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس در مورد ساختار participial phrase صحبت خواهیم کرد.

Leave A Reply