نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت چهاردهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 12-2: Grammar Issues

در قسمت سیزدهم نکات رایتینگ آیلتس، به بخشی از مسائل گرامری اشاره کردیم و گفتیم از چه گرامری میتوانید برای صحبت از تغییرات استفاده کنید. در این بخش به ادامه مبحث می پردازیم.

 

نکات رایتینگ آیلتس : حروف اضافه یا Prepositions

همانطور که در یکی از مقالات اشتباهات رایج در انگلیسی گفتیم، به کار بردن حروف اضافه کمی مشکل است. در بخش پیشین سه گرامر برای صحبت از تغییرات گفتیم اما ممکن است در کاربرد حروف اضافه مشکل داشته باشید. در این جا چهار قاعده مطرح میکنیم تا با استفاده از آنها بتوانید حروف اضافه ای که لازم دارید را به خوبی یاد بگیرید و به درست به کار ببرید.

 

قاعده اول:

بعد از گرامر اول و گرامر دوم میتونید از حروف اضافه from sth to sth استفاده کنید. گاهی from نیز حذف میشود و تنها to باقی میماند. مانند:

The profit rose (from 64%) to 75%. (grammar 1)

The profit showed a rise (from 64%) to 75%. (grammar 2)

قاعده دوم:

بعد از تمامی افعالی که تغییر را بیان میکنند میتوانید از حرف اضافه by استفاده کنید که بعد از آن یک عدد یا مقدار نوشته میشود. مانند:

The profit fell by 10000 $.

قاعده سوم:

تقریبا پس از تمامی اسم ها (مثل گرامر دوم) از حرف اضافه of استفاده میشود که مانند قاعده دوم به دنبال آن یک عدد یا مقدار نوشته میشود. مثال:

The profit showed a growth of 20 points.

نکته قابل ذکر اینکه زمانی که در مورد محورها یا خود گراف صحبت میکنید حرف اضافه in مناسب تر است. مانند:

The graph displays the growth in the number of mobile phone users.

قاعده چهارم:

اگر افعالی که به کار میبریم راجع به تغییرات کلی نباشد و تنها به یک مقطع یا سطح خاص اشاره کند از حرف اضافه at استفاده میکنیم. مانند:

The figure fluctuated at around 50.

در قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس ، به ادامه بحث و صحبت از زمان فعلی مناسب، خواهیم پرداخت.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply