موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس : سؤالات June 2023

سؤالات آیلتس

آیا نمونه پاسخ های موجود برای تسک دوم رایتینگ آیلتس برای آمادگی آزمون مناسب اند؟

حتما با نمونه پاسخ های سؤالات مختلف آیلتس در کتاب های مجموعه سؤالات یا وبسایت های مختلف روبرو شده اید. یکی از پرسش های داوطلبان آزمون آیلتس این است که چطور از این نمونه پاسخ های موجود برای آمادگی آزمون استفاده کنند. در این قسمت از موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس، پیش از مرور سؤالات تسک دوم رایتینگ در ماه June 2023 چند نکته را برای استفاده از Sample answers ذکر می کنیم.

هنگام مرور سؤالات و موضوعات بخش های رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس، می توانید از نمونه پاسخ های موجود برای موارد زیر کمک بگیرید:

  • گرفتن ایده برای موضوع خاص.
  • آشنایی با ساختار صحیح مقاله.
  • تشخیص نوع مقاله مناسب برای پاسخ به تسک مورد نظر.
  • یاد گرفتن کلمات و ساختارهای گرامری مناسب برای موضوعی خاص.
  • یادگیری چگونگی ایجاد coherence and cohesion. 

با این حال باید مراقب باشید که دست به حفظ کردن جملات و عبارات طولانی نکنید. این عمل باعث می شود که ایرادات واژگانی و گرامری زیادی در مقالات خود داشته باشید و حین نوشتن کند شوید. بهترین روش این است که پس از خواندن نمونه پاسخ، خود شروع به نوشتن مقاله در پاسخ به آن تسک خاص کنید.

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس در ماه June 2023

-Around the world, people are now living longer than ever before in the past. Some say an ageing population creates problems for governments. Others believe there are benefits to society having more elderly people.

To what extent do the advantages of possessing an ageing population outweigh the disadvantages?

-Around the world, rural people are moving to cities and urban areas, so populations in the countryside are decreasing.

Is this a positive or negative development?

-Fewer young people play sports these days.

Why is this?

What can be done to encourage more young people to do sports?

-The most important aim of science ought to be to improve people’s lives.

To what extent do you agree or disagree?

-Many university students want to learn about different subjects in addition to their main subjects. Others feel it is more important to give all their time and attention to studying for their qualification.

Discuss both views and give your opinion.

-Fossil fuels are the main source of energy around the world today. In some countries, the use of alternative sources of energy is replacing fossil fuels. 

Is this a positive or negative development?

مطالب زیر را از دست ندهید:

تجربه آیلتس در ایرسافام: تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳

نوشتن ایمیل انگلیسی: نکات کلی نگارش ایمیل به انگلیسی

Leave A Reply