سؤالات آیلتس در ماه آگوست 2023 : تسک دوم رایتینگ

سؤالات آیلتس

آیا سؤالات در بخش رایتینگ آیلتس کاغذی و آیلتس کامپیوتری مشابه است؟

همانطور که پیش از این در مقاله “آیلتس کاغذی یا آیلتس کامپیوتری؟” گفتیم، تفاوت چندانی میان این دو نوع از آیلتس وجود ندارد و ساختار آزمون مشابه است. همچنین، در بخش رایتینگ نیز هر دو تسک در آزمون های کاغذی و کامپیوتری یکسان است. اما یکی از نگرانی های داوطلبان در آزمون آیلتس کامپیوتری، مساله ی تایپ کردن پاسخ هاست که اگر سرعت تایپ انگلیسی شما قابل قبول نباشد، در مدیریت زمان با مشکل مواجه می شوید. این مساله در بخش رایتینگ بسیار ملموس است. متاسفانه، زمان اضافی برای تایپ کردن به شما داده نمی شود و زمانبندی بخش رایتینگ در هر دو فرمت آزمون آیلتس مشابه است. شما در پایان بخش رایتینگ تنها دو دقیقه زمان دارید تا متن خود را چک کنید. بنابراین، باید از ابتدا شروع به تایپ کردن کنید. برای اینکه بهتر بتوانید خود را آماده کنید، خوب است هرگاه سؤالات آیلتس در ماه های اخیر را مرور می کنید و برای نگارش تمرین می کنید، مقاله خود را تایپ کنید.

در ادامه، سؤالات اخیر تسک دوم رایتینگ آیلتس را با هم مرور می کنیم.

سؤالات آیلتس، تسک دوم رایتینگ، آگوست 2023

-Some people think eating meat is bad for health. 

Do you agree or disagree?

-Friendships that take place online are not as meaningful as those where people meet each other face to face. 

To what extent do you agree or disagree?

-The best way to reduce poverty in developing countries is by giving up to six years of free education, so that they can at least read, write and use numbers.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people believe that reading is always a good habit. Others feel it depends on which books a person is reading.

Discuss both sides and give your own opinion.

-Many people argue that restaurants should be required to disclose the nutritional information of the dishes they serve.

Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

-The increasing availability of low-cost airlines now lets people travel around the world. Some feel this is a positive development while others think it is negative overall.

Discuss both sides and give your own opinion.

مطالب زیر نیز مفیدند:

دانلود رایگان مجله علمی انگلیسی new scientist ماه July 2023

نمرات برتر آیلتس در سال ۱۴۰۱ توسط زبان آموزان درخت جاویدان

 

Leave A Reply