رایتینگ تصحیح شده آیلتس : نمونه شماره سه، تسک اول آکادمیک

داشتن ایده های جذاب چقدر مهم است؟

تصحیح رایتینگ آیلتس

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، برای بهبود مهارت رایتینگ و گرفتن نمره بالاتر، بهتر است با شیوه تصحیح رایتینگ آیلتس بیشتر آشنا شوید. در این قسمت نیز ابتدا صورت تسک را خواهید دید. سپس یک نمونه پاسخ و در انتها نمونه تصحیح شده آن پاسخ را می خوانید.

 

تسک

تصحیح رایتینگ آیلتس

 

نمونه پاسخ

متن زیر را که در پاسخ به تسک بالا نوشته شده است با دقت بخوانید. سعی کنید ایرادات آن را شناسایی کنید.

 

The tables compare the amount of money in millions of euros that the Fairtrade- labelled coffee and bananas were sole in 5 countries in Europe between the year 1999 and 2004.
Overall, UK and Switzerland consumed these products most among 5 countries in the given years.

UK saw a dramatic growth in the sale of bananas from 1 in 1999 to 5.5 in 2004 and a much more significant increase in the sale of coffee from 1.5 to 20. In Swetzerland market, there was a double in the sale of coffee and more than a triple in that of bananas to reach 6 and 47 in 2004 respectively.

In contrast, in Denmark and Sweden, there was a slight increase by 0.2 in the sales of coffee to obtain 2 and 1 in 2004 respectively. Even the sales of bananas of these 2 countries decreased about a half, from 2 to 0.9 for the
former and from 1.8 to1for the latter. In Belgium, the sale of coffee grew by 0.7 to 1.7 in 2004 however bananas brought 3.4 more in 2004 compared to 1999 to reach 4.

نمونه تصحیح شده رایتینگ آیلتس

تصحیح رایتینگ آیلتس
تصحیح رایتینگ آیلتس

 

نمونه های دیگر را از لینک زیر می توانید ببینید:

نمونه اول

نمونه دوم

Leave A Reply