نکات رایتینگ آیلتس :تسک دوم رایتینگ آیلتس جنرال

تسک دوم رایتینگ آیلتس

تسک دوم رایتینگ آیلتس جنرال

چندی پیش نکاتی را راجع به تسک اول مطرح کردیم. در این مقاله به سراغ تسک دوم رایتینگ آیلتس جنرال می رویم. همانطور که میدانید، در تسک دوم شما باید مقاله ای درباره یک نظر، استدلال یا مشکل بنویسید. برای این تسک می توانید از سبک نوشتاری نسبتا شخصی یا غیررسمی استفاده کنید. سؤال ممکن است از شما بخواهد که راجع به فواید و مضرات چیزی بنویسید یا اینکه موافقت یا مخالفت خود را با یک جمله در صورت سؤال، بیان کنید. بهرحال، باید ساختار مشخصی برای پاسخ به هر کدام از این نوع سؤالات در ذهن داشته باشید تا بتوانید این مرحله از آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارید. همچنین داشتن ساختار مشخص باعث می شود که شما در وقت خود صرفه جویی کنید و با کمبود زمان مواجه نشوید. شما باید برای انجام این تسک حدود 40 دقیقه زمان در نظر بگیرید و حداقل 250 لغت بنویسید.

ساختاربندی و سازمان دهی مطالب در مقاله

برای اینکه بتوانید یک برنامه و ساختار مشخص داشته باشید، نکات زیر را رعایت کنید.

 • صورت سؤال را به دقت بخوانید و زیر کلمات کلیدی خط بکشید. مطمئن شوید که سؤال را بخوبی متوجه شده اید.
 • تصمیم بگیرید که مقاله باید چه ساختاری داشته باشد. اکثر اوقات تسک دوم رایتینگ آیلتس از شما می خواهد که یک مسأله را با بیان فواید و مضرات (advantages and disadvantages) یا موافقت و مخالفت (agree/disagree) تحلیل کنید. این یعنی اینکه تقریبا همیشه می توانید از یک ساختار چهار پاراگرافی استفاده کنید.
 • ساختار یک مقاله advantages and disadvantages

 1. پاراگراف اول: مقدمه: صورت سؤال را paraphrase کنید و بطور کلی و خلاصه نظر خود را راجع به مسأله مطرح شده بنویسید.
 2. پاراگراف دوم: پاراگراف بدنه 1: راجع به فواید بنویسید.
 3. پاراگراف سوم: پاراگراف بدنه 2: راجع به مضرات بنویسید.
 4. پاراگراف چهارم: نتیچه گیری: دوباره موضوع را paraphrase کنید و بنویسید. نظر خود را راجع به مسأله بیان کنید.
 • ساختار یک مقاله agree/disagree

 1. پاراگراف اول: مقدمه: صورت سؤال را paraphrase کنید و بطور کلی و خلاصه نظر خود را راجع به مسأله مطرح شده بنویسید.
 2. پاراگراف دوم: پاراگراف بدنه 1: بیان کنید که آیا موافق هستید یا مخالف. سپس با چند دلیل پاسخ خود را ساپورت کنید.
 3. پاراگراف سوم: پاراگراف بدنه 2: یک دلیل دیگر برای موافقت یا مخالفت خود بنویسید.
 4. پاراگراف چهارم: نتیچه گیری: استدلال خود را paraphrase و خلاصه کنید.
 • توجه داشته باشید که در هر پاراگراف بدنه باید نظرات خود را با دلایل و نمونه ساپورت کنید.
 • استدلالهایتان باید هم سو با چیزی باشد که در مقدمه نوشته اید.
 • کمی وقت برای فکر کردن راجع به واژگان مناسب برای آن موضوع کنار بگذارید. واژه ها را برای خود یادداشت کنید تا در صورت امکان استفاده کنید.

نوشتار مقاله

حالا که مقاله را ساختار بندی کردید، به نحوه نوشتن پاراگراف ها در تسک دوم رایتینگ آیلتس نیز توجه داشته باشید.

 • هر پاراگراف بدنه را با یک topic sentence شروع کنید. topic sentence جمله ایست که موضوع کلی آن پاراگراف را بیان می کند.
 • پاراگرافهایتان را با ذکر دلیل و مثال کامل کنید.
 • مثال هایتان را خیلی با آب و تاب ننویسید. سعی کنید کوتاه باشد و وارد جزئیات نشوید. ممکن است از موضوع اصلی دورتان کند.
 • از linking words برای مرتبط کردن نظراتتان در هر یک از پاراگرف های بدنه استفاده کنید. مانند: firstly, secondly, finally

یک نمونه سؤال

نمونه سؤال زیر برای تسک دوم رایتینگ آیلتس را بخوانید. و به نحوه ساختاربندی و محتوای پاراگراف ها دقت کنید. سعی کنید topic sentence و دلایل و نمونه ها را در پاراگراف های بدنه تشخیص دهید. به linking words دقت کنید.

Many people believe that media coverage of celebrities is having a negative effect on children. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Quick essay plan

Introduction: 1. Background sentence: celeb news is everywhere. 2. Reword the question. 3. My opinion: I totally agree.

Body 1: The amount of celebrity news has a negative effect on children + How/Why + examples

Body 2: The content of the celeb news also has a negative effect + How/Why + examples

Conclusion: Celeb news is bad and children need better inspiration

Sample Answer

In our modern world, celebrity news is ubiquitous, bombarding us 24/7. Many feel that this constant stream of star gossip is having a detrimental effect on youngsters. Personally, I completely agree that not only is the quantity of such ‘news’ troubling, but also the content sends the wrong message to children.

There can be no doubt that the overwhelming amount of celebrity news in the media these days sends a powerful and worrying message to young people. When, despite global crises or tragedies, Kim Kardashian’s latest selfie is headline news, it suggests to children that celebrities and their glamorous lives are the most important things in the world. This, in turn, implies that fame ought to be the ultimate goal in everyone’s life. Such a message undermines the importance of education, of striving to achieve, and of pursuing a career in a field other than show business. Rather than being swamped by images of actors and singers, young people should be surrounded by stories of compassion, leadership and inspiration.

.

In addition to the sheer volume of celeb news, there is also the actual content to consider. Rarely do we see stars celebrated in the media for their humanitarian work or acts of generosity. Instead, the media reports on Britney’s weight gain or loss, Beckham’s new hairstyle, or Angelina’s new shoes. This focus on superficiality reinforces the idea that life is all about looking good and having an expensive wardrobe. For young people, this message can lead to serious body image issues including anorexia and bulimia, as well as an unrealistic view of the world and of success.

In conclusion, the media is saturated with the minutiae of celebrities’ lives and this is having a negative impact on the way young people see themselves and the world. It is therefore incumbent on parents and educators to steer young people away from such nonsense and towards more important stories that may inspire and motivate them to achieve something beyond simply fame.

(329 words | band 9)

 

مطالب زیر نیز به بهبود مهارت نوشتاریتان برای تسک دوم رایتینگ آیلتس کمک خواهد کرد:

آکادمیک رایتینگ Academic Writing (1)
استفاده از کلمات ربطی (Linking words) برای انسجام رایتینگ
رایتینگ آیلتس : درمورد نمرده دهی در رایتینگ آیلتس بیشتر بدانید
تقویت مهارتهای نوشتاری و گفتاری با استفاده از collocations

 

Leave A Reply