انگلیسی در محیط کار (3): Business Acronyms

سوالات احتمالی مصاحبه شغلی

واژگان پرکاربرد انگلیسی در محیط کار

انگلیسی در محیط کار با انگلیسی در زندگی روزمره کمی متفاوت است. بجز کلمات تخصصی مربوط به رشته یا تخصصتان، باید واژگان پرکاربرد انگلیسی در محیط کار را نیز بیاموزید. این برای درک و برقراری ارتباط در محیط کار ضروری است. یکی از مشکل سازترین واژگان، کلمات سرواژه یا Acronym یا خلاصه ها یا abbreviations هستند. در زیر به پرکاربردترین آنها در محیط کار اشاره می کنیم.

 • CPU: Central Print Unit
 • CEO: Chief Executive Officer
 • HR: Human Resources
 • PR: Public Relations
 • IT: Information Technology
 • MD: Managing Director
 • PA: Personal Assistant
 • HQ: Headquarters
 • Dept: Department (used in written English only)
 • Doc: Document
 • R&D: Research and Development
 • P&L: Profit and Loss
 • CFO: Chief Financial Officer
 • QC: Quality Control

لازم به ذکر است که ممکن است در هر نوع محیط کاری (اداره، بیمارستان، رستوران و …) واژگان پرکاربرد متفاوت باشند. بهتر است قبل از اینکه وارد آن محیط شوید واژگان مناسب آن را بیاموزید.

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشد:

انگلیسی در محیط کار (۱) ، workplace English

انگلیسی در محیط کار (۲) ، workplace English

نامه نگاری به زبان انگلیسی : اجزای یک ایمیل یا نامه کاری

 

 

Leave A Reply