لغات آیلتس و تافل : کلمات و اصطلاحات موضوع موسیقی

لغات آیلتس و تافل

ارزیابی دایره ی واژگانی در آیلتس و تافل

در اکثر آزمون های زبان، دایره ی واژگانی شما بصورت غیرمستقیم مورد ارزشیابی قرار می گیرد. برای مثال از طریق درک مطلب در ریدینگ و لیسنینگ، و توانایی شما در کاربرد لغات و اصطلاحات متنوع در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ. بر این اساس، همواره یکی از معیارهای نمره دهی در بخش های اسپیکینگ و لیسنینگ میزان دایره ی واژگانی شماست. خوب است کلمات جدید را از طریق ریدینگ و لیسنینگ بیاموزید. اما روش مناسب دیگر، یادگیری موضوعی است. در این مطلب، به سراغ کلمات و اصطلاحات موضوع موسیقی به منظور تقویت لغات آیلتس و تافل می رویم.

لغات آیلتس و تافل با موضوع موسیقی

music type

music genre

easy listening

soothing music

taste in music

country/pop/jaz/ classic/ …. music

musical instrument

live music

gig

improvise

recital

harmony

beats

vocalist

vocal

band

choir

rhythm

sellout

go on tour

track

fan

melody

mix and master

produce

compose

chorus

audience

lyrics

wordless music

instrumental

sing along

music festival

album

performance

ما معنای کلمات را ننوشتیم تا شما بتوانید با جستجو در گوگل مثال های متنوع برای هر یک بخوانید و با چگونگی کاربرد آنها در جمله آشنا شوید. حفظ کردن فهرست کلمات برای شما بازدهی چندانی نخواهد داشت.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

لغات ضروری آیلتس و تافل ، واژه های موضوع advertising

دانلود رایگان New Scientist ، نسخه ی ویژه ژانویه 2023

Leave A Reply