تفاوت بین have to و must

have to و must

تفاوت بین have to و must

در این مقاله قصد داریم با دو راه مختلف برای ابراز اجبار، یعنی have to و must آشنا شویم. این دو عبارت تقریباً معنای مشابهی دارند، اما در استفاده از آنها باید به یک سری تفاوت های جزئی دقت کرد.

از منظر معنایی، Must معمولاً اجباری را بیان می کند که توسط خود گوینده وضع شده است، در حالی که have to از طرف شخص سومی وضع شده و توسط گوینده به شنونده القاء می گردد:

You must come. I need you there. (اجبار از طرف گوینده)
You have to come. They can’t start the meeting without you.(اجبار از طرف شخص سوم)

You must turn off your cellphone. I can’t focus.(اجبار از طرف گوینده)
You have to turn off your cellphone. The teacher gets angry if it rings.(اجبار از طرف شخص سوم)

در ضمن، have to عموماً برای ابراز اجبارهای عمومی استفاده می شود. از سوی دیگر اما must در موارد خاص بیشتر کاربرد دارد:

I have to brush my teeth twice a day.
I must tell you something.
از نظر گرامری، باید توجه داشت که must را نمی توان در آینده یا گذشته به کار برد، و لذا باید با have to جایگزین شود:

We must buy another ticket. (زمان حال)
We had to buy another ticket yesterday. (گذشته)
We will have to buy another ticket later. (آینده)

و در آخر باید بدین نکته نیز توجه داشت که بر خلاف شکل مثبت have to و must که معنای مشابهی دارند، شکل منفی آنها کاملاً متفاوت می باشند. Must در حالت منفی برای ابراز اجبار در عدم انجام کاری است. به عبارتی دیگر، ما با استفاده از mustn’t سعی داریم از ممنوعیت چیزی صحبت کنیم. با این وجود، شکل منفی have to بر عدم وجود اجبار برای انجام کاری دلالت دارد، یعنی در واقع ما این اختیار را داریم تا کاری را انجام دهیم یا انجام ندهیم:

You mustn’t work today. You are very sick.
You don’t have to work today. It’s the weekend.

 

Leave A Reply