تفاوت بین emigrate ،immigrate و migrate

تفاوت بین emigrate ،immigrate و migrate

تفاوت بین emigrate ،immigrate و migrate

این روزها استفاده از واژه ی «مهاجرت» کاربرد بسیاری پیدا کرده است، و زبان آموزان به دفعات از این واژه در گفتار خود بهره می گیرند. با این وجود، معادل هایی که برای واژه ی مهاجرت به کار گرفته شده بیش از یک مورد بوده و دارای تفاوت های خاصی می باشد. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین emigrate ،immigrate و migrate را برای شما شرح دهیم.

تعاریف

تفاوت بین این سه واژه به زاویه دید گوینده بستگی دارد. Emigrate به معنای ترک کشور خود و زندگی در کشوری دیگر است. از سوی دیگر، Immigrate رفتن به کشور دیگر محسوب می شود. Migrate نیز بر خود عمل مسافرت و انتقال تاکید دارد.

مثال ها

زمانی که بخواهیم در مورد «خروج» از کشور خود صحبت بکنیم بهتر است از واژه ی «Emigrate» استفاده کنیم:

People are always saying there’s no quality of life in Russia, and everyone wants to emigrate,” he said.
«.او گفت: «مردم مدام می‌گویند کیفیت زندگی در روسیه پایین بوده، و همه قصد مهاجرت دارند

همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، تاکید جمله بر خروج از روسیه است.

از سوی دیگر اما، اگر نقطه ی عطف جمله ی ما حول «کشور مقصد» باشد، «Immigrate» واژه ی مناسب تری جهت ابراز جمله ی ما محسوب می گردد:

Citizens from 17 European Union countries were given freedom to immigrate to Switzerland in 2007.
در سال 2007، شهروندان 17 کشور اتحادیه ی اروپا از این آزادی برخوردار شدند که به سوئیس مهاجرت کنند

برعکس جمله قبلی، در این جمله تمرکز بر کشور سوئیس (پذیرنده ی مهاجرین) می باشد.

واژه ی آخر «migrate»، بیشتر بر عمل حرکت کردن تمرکز دارد، و مبداء و مقصد دارای اهمیت کمتری می باشند. این واژه بیشتر در مورد کوچ حیوانات یا تغییر مکان انسان ها برای یافتن کار یا دیگر موارد استفاده می شود:

Where there are areas of high unemployment, workers tend to migrate to other, wealthier parts of the country.
در مکان هایی که میزان بیکاری بالاست، کارگران تمایل دارند به بخش های ثروتمندتر کشور مهاجرت کنند

Nevertheless, it has often been assumed that dinosaurs did migrate.
با این وجود، تصور بر این بوده که دایناسورها مهاجرت کردند

 

Leave A Reply