آیلتس، آزمون پیشگام

آیلتس، آزمون پیشگام

 
تعداد سازمانهایی که نتیجه آزمون IELTS (سیستم بین المللی ارزیابی زبان انگلیسی) را مورد پذيرش قرار میدهند به 10000 رسیده است. این امر تثبیت کننده ی موقعیت این آزمون به عنوان آزمون پيشگام‌ دنیا در ارزیابی زبان انگلیسی برای مقاصد آموزشی و مهاجرت جهانى می باشد.

شناخت جهانی یکی از دلایل رشد مداوم تعداد افرادی است که در آزمون IELTS شرکت می کنند؛ در سال 2016، 2.9 میلیون نفر در آزمون IELTS شرکت کردند.

افزایش تعداد سازمان هایی که IELTS را به رسمیت می شناسند − شامل دانشگاه ها، مدارس، استخدام‌ كنندگان، متصديان‌ امور مهاجرت، و گروه های حرفه ای − نشانگر اعتماد و ارزش گذاشتن این ارگان ها به نتایج آزمون آیلتس به عنوان یک گواه‌ محكم، معتبر، و قابل‌ اطمينان از مهارت زبانی آزمون دهنده است.

منبع: سایت www.ielts.org

Leave A Reply