تفاوت بین yet و already

yet و already

تفاوت بین yet و already

همانطور که می دانیم، یکی از کاربردهای زمان حال کامل در مواقعی است که قصد داریم در مورد رویدادی صحبت کنیم که در گذشته ای نامعلوم رخ داده است. در واقع، در زمان حال کامل، زمان اتفاق انجام شده اهمیت آنچنانی ای ندارد، بلکه صرفاً وقوع آن است که برای شنونده و گوینده مهم است:

I have watched this movie twice.
They have had lunch, and are not hungry.

دو قید پر کاربرد در زمان حال کامل yet و already می باشند، و زبان آموزان گاهی در تشخیص کاربرد آن ها مرتکب اشتباه می شوند. در این قسمت قصد داریم تفاوت بین yet و already را همراه با چند مثال شرح دهیم.

این دو قید بسته به توقع و انتظاری که فرد نسبت به وقوع انجام کاری دارد به کار گرفته می شوند. در واقع، اگر اتفاقی زودتر از آنچه انتظار می رود رخ داده باشد از already، و اگر اتفاقی بر خلاف انتظار هنوز رخ نداده باشد از yet استفاده می شود:

I’ve already spent my salary and it’s two weeks before pay day. (انتظار میرفت حقوق تا در آینده به اتمام برسد)
Is it seven o’clock already? (انتظار میرفت ساعت هفت در آینده برسد)

Have you finished your homework yet? (انتظار میرفت تکالیف در گذشته تمام شده باشد)
I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.

با توجه به نمونه های بالا می توان اینگونه استباط کرد که already بیشتر در جملات مثبت (و گاهی در جملات سوالی که حاکی از تعجب باشند) و بین دو فعل کمکی و اصلی استفاده می شود، گرچه استفاده از آن در انتهای جمله نیز صحیح است. از سوی دیگر، yet در جملات منفی و سوالی به کار گرفته می شود، و در انتهای جمله پدیدار می شود.


مطالب مرتبط:

تفاوت بین Might و May

تفاوت بین Home و House

تفاوت بین Job، Work، و Career

Leave A Reply