تفاوت بین avoid و prevent

تفاوت بین avoid و prevent

تفاوت بین avoid و prevent

یکی از موضوعاتی که زبان آموزان در آن به مشکل بر میخورند، تفاوت بین avoid و prevent می باشد. گرچه ممکن است تصور شود این دو واژه دارای معانی مشابهی هستند، اما باید توجه داشت که نمی توان به هیچ عنوان این دو واژه را به جای یکدیگر به کار گرفت.

در دیکشنری های انگلیسی به فارسی، واژه ی avoid به معنای «اجتناب» یا «پرهیز» از چیزی ذکر شده است.
یعنی در واقع می توان گفت شما سعی دارید با مشکلی که بر سر راه شما است روبرو نشوید:

She doesn’t give interviews and avoids contact with the media.
«او مصاحبه نمی کند و از برخورد با رسانه ها دوری می‌کند»
 

I left early, hoping to avoid the traffic.
«من زود راه افتادم، به این امید که از ترافیک
اجتناب کنم» 

از سوی دیگر اما، واژه ی prevent در دیکشنری انگلیسی به فارسی «جلوگیری»، «ممانعت» یا «پیشگیری» از موضوعی ترجمه شده است.
به عبارتی دیگر، شما سعی دارید نگذارید مشکلی که امکان دارد بر سر راه شما سبز شود رخ دهد:

Legislation prevents the import and export of certain types of drug.
«این قانون از صادرات و واردات بعضی گونه های خاص دارویی ممانعت می‌کند»

Efforts are being made to prevent further pollution.
«تلاش هایی صورت گرفته است تا از آلودگی بیشتر پیشگیری شود»

جهت اطلاع بیشتر از تفاوت بین avoid و prevent به ویدئوی زیر توجه کنید:

Leave A Reply