اشتباهات رایج انگلیسی : کاربردهای advise, suggest, recommend

اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی

حتی اگه چندین سال است که زبان می خوانید و زیان آموز سطح پیش رفته محسوب می شوید نکاتی وجود دارد که براحتی نمی توان آموخت. یکی از اشتباهات رایج انگلیسی موقع یادگیری و کاربرد زبان انگلیسی، کاربرد اشتباه کلمات هم معنا هستند. در هیچ زبانی هیچ دو کلمه ای وجود ندارد که کاملا هم معنا باشند. بنابراین همیشه تفاوتی در کاربرد کلمات بظاهر هم معنا وجود دارد.

در این قسمت از اشتباهات رایج انگلیسی قصد داریم کاربرد افعال advise, suggest و recommend را مطرح کنیم.

 

کاربرد suggest

کاربرد این فعل بصورت suggest doing sth مانند مثال زیر، بیشتر برای زمانی بکار می رود که فاعل فعل هم در آن عمل سهیم است.

He suggested going to the movies on the weekend.

اما کاربرد این فعل بصورت suggest (that) someone (should) do sth برای زمانی است که فاعل در عمل سهیم نیست. در واقع تنها دارد یک پیشنهاد برای شخصی مطرح میکند.

My doctor suggested that I should have a surgery.

 

کاربرد recommend

قواعدی که برای suggest مطرح شد برای recommend هم مطرح است اما به یک صورت دیگر نیز می توان از این فعل استفاده کرد.

recommend sth/someone to someone
مانند

He recommended his lawyer to me.

 

کاربرد advise

برای استفاده از این فعل می توانید از قالب advise someone to do sth استفاده کنید. مثال:

He advised me to invest my money.

 

تمرین

گزینه صحیح را انتخاب کنید:

1.What do you suggest that I should do / me to do?
2.They advised to get / us to get there early.
3.Health experts recommend reducing / to reduce / that we reduce our intake of salt.
4.He advised seeing / me to see his dentist.
5. I suggest you to go / that you should go there.
6. He recommended to me a bar on the high street / a bar on the high street (to me).
7.We suggest doing / to do this at least once a day.
8.I recommend to follow / following these instructions very carefully.
9.I suggest you to study / you should study more.
10.They advised to not have contact / us not to have contact with her again.

 

پاسخ ها

1) that I should do 2) us to get 3) that we reduce / reducing 4) me to see 5) that you
should 6) a bar on the high street to me 7) doing 8) following 9) you should study
10) us not to have contact

 

 


Reference

Wallwork, A. (2018). Easy English: Top 50 Grammar Mistakes. Switzerland: Springer.

Leave A Reply