اشتباهات رایج انگلیسی : جایگاه صحیح قید

اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی

در زبان انگلیسی چند نوع قید وجود دارد که هر یک در جایگاه خاصی در جمله ظاهر می شود. یکی از اشتباهات رایج انگلیسی تشخیص نادرست جایگاه قید است، بخصوص در جملاتی که دارای چندین فعل کمکی هستند. در ادامه این بحث با مثال جایگاه صحیح قیدهای مختلف انگلیسی را نشان می دهیم.

 

جایگاه صحیح قید در انگلیسی

 • قیدهای زمان مشخص (مانند last night, tomorrow, 2 years ago,…) در پایان جمله ظاهر میشوند، نه ابتدای آن. مثال:
  I went to the cinema last night.
 • قیدهای زمان نامشخص (مانند always, seldom, ever, never, …) و همچنین قیدهای درجه ای (مانند almost, hardly, nearly,…) قبل از فعل اصلی جمله ظاهر میشوند. مثال:
  They always come to school by bus.
 • اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قیدهای مورد قبل بعد از فعل To be ظاهر میشوند. مثال:
  They are always beautifully dressed.
 • در صورت داشتن قید زمان و مکان در یک جمله، ابتدا قید زمان و بعد از آن قید مکان جای میگیرد.
 • قیدهای حالت اگر فعل دارای مفعول است پس از مفعول جای میگیرند نه قبل از آن. مانند:
  Jack wrote his essay carefully.
 • جایگاه قید enough قبل از اسم (I don`t have enough time.) و بعد از صفت است (The room is big enough.).
 • در صورت وجود بیش از یک فعل کمکی، قیدهای بسامد یا درجه ای پس از اولین فعل کمکی ظاهر میشوند. مانند:
  He has occasionally been forced to work overnight.

 

Leave A Reply