اشتباهات رایج انگلیسی : استفاده صحیح از gerund

اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج انگلیسی تصمیم بر سر استفاده از gerund یا مصدر infinitive است. در این مطلب لیستی از phrase ها و افعالی را ذکر میکنیم که باید پس از آنها از gerund استفاده کرد. خیلی از مواقع به اشتباه پس از آنها از infinitive استفاده میشود.

 

چه موقع از gerund استفاده کنیم؟

  • پس از حروف اضافه از gerund استفاده کنید. مانند: without, instead of
  • بعد از کلماتی که معمولا پس از آنها حرف اضافه می آید باید از gerund استفاده کرد. مانند: capable of, fond of, insist on, object to (pay attention this to is not a sign for infinitive, it’s a preposition), to be used to
  • پس از بعضی از افعال باید gerund استفاده کرد. مانند: avoid, mind, finish,enjoy, excuse, practise, remember, risk, stop, go on
  • بعد از بعضی از صفات باید gerund استفاده کرد. مانند: busy, worth
  • پس بعضی phrase ها باید از gerund استفاده کرد. مانند: have difficulty in, have pleasure of, It’s no use, It’s no
  • good, look forward to, there’s no harm in

چند مثال:

Do your work without speaking.

She’s always fond of talking.

The rain prevented me from going.

she‘s used to getting up early. (pay attention that “to be used to” is different from “used to” that we use for past habits and is followed by simple form of the verb.)

Please excuse my being so late.

Would you mind opening the door?

Is this film worth seeing?

It’s no use crying like a baby.

آیا میتونید دلیل استفاده از gerund رو تو این مثالها متوجه شید؟! 🙂

Leave A Reply