موضوعات چالش برانگیز در رایتینگ تافل (قسمت سوم)

انواع مقالات تافل

اهمیت ایده پردازی برای موضوعات

برای اینکه بتوانید یک رایتینگ مناسب بنویسید تنها استفاده از ساختار و واژگان پیشرفته و صحیح کافی نیست. محتوا یا به عبارتی ایده های شما نیز بسیار مهم است. قبل از آزمون باید با مرور سوالات گذشته سعی کنید برای موضوعات مختلف چند ایده داشته باشید. اما گاهی سوالاتی که با آنها مواجه می شوید نادر است. همانطور که در قسمتهای پیشین دید برخی موضوعات چالش برانگیز در رایتینگ تافل می توانند شما را موقع آزمون گیج کنند. در ادامه ده مورد دیگر از چنین موضوعاتی را مرور می کنیم. (لینک قسمت های قبلی در پایان نشوته موجود است).

موضوعات چالش برانگیز در رایتینگ تافل

21. Do you agree or disagree with the following statement? People would be happier with fewer possessions.

22. Do you agree with the following statement? In order to succeed, you should be more like others than be different from everyone else?

23. Do you agree or disagree with the following statement? Two people can still become good friends if one of them has more money than the other one does.

24. Do you agree or disagree? One can learn a lot about a person from the books and movies that he likes.

25. Do you agree or disagree with the following statement? Patience is usually not a good strategy. We should take action now rather than later.

26. Do you agree or disagree with the following statement? The competition between friends always has negative effect.

27. Do you agree or disagree with the following statement? The most important things people learn are from families.

28. Do you agree or disagree with the following statement? Teachers were more appreciated and valued by society in the past than they are nowadays.
Use specific reasons and examples to support your answer.

29. In order to attract more tourists, the government could either improve safety by hiring more police or improve its appearance by repairing old buildings and streets. Which way do you think is more effective?

30. Do you agree or disagree with the following statement? It is more important for students to understand ideas and concepts than it is for them to learn facts.
Use specific reasons and examples to support your answer.

موضوعات قبلی را از لینک زیر ببینید:

قسمت اول

قسمت دوم

 

Leave A Reply