انواع مقالات تافل برای تسک Independent Essay

انواع مقالات تافل

همانطور که می دانید، در بخش رایتینگ آزمون تافل iBT دو تسک integrated essay و independent essay وجود دارد. در این مطلب به سراغ انواع مقالات تافل در تسک independent essay می رویم. بسته به موضوع تسک، داوطلب باید تصمیم بگیرد چه نوع مقاله ای و چه ساختاری مناسب پاسخگویی به تسک است. در ادامه با چهار نوع مقاله برای independent essay تافل آشنا می شویم.

ساختار انواع مقالات تافل برای Independent Essay

می دانیم که هر مقاله باید شامل مقدمه، بدنه، و نتیجه گیری/خلاصه باشد. اما با توجه به نوع مقاله، مطالبی که در این بخش ها می نویسم متفاوت است. در ادامه با ساختار مقالات persuasive, compare and contrast, opinion based essay, و problem-solution آشنا می شویم.

ساختار مقاله opinion-based برای رایتینگ تافل

 • Introduction:
  • Hook or attention-grabbing statement
  • Background information on the topic
  • Thesis statement stating your opinion on the topic
 • Body Paragraphs:
  • Each paragraph should focus on a single supporting point or reason for your opinion
  • Start each paragraph with a topic sentence that introduces the main idea
  • Provide examples, evidence, or personal experiences to support your point
  • Use transition words to connect ideas and create coherence
 • Conclusion:

  • Summarize the main points made in the body paragraphs
  • Restate your thesis statement in different words
  • Provide a concluding statement that reinforces your opinion

ساختار مقاله problem-solution برای independent essay تافل

 • Introduction:
  • Introduce the problem or issue
  • Provide background information or context
  • Thesis statement outlining the proposed solution to the problem
 • Body Paragraphs:
  • Describe the problem in more detail
  • Present the proposed solution and explain why it is effective
  • Provide evidence or examples to support the solution
  • Discuss potential challenges or limitations of the solution
 • Conclusion:

  • Summarize the problem and solution
  • Reinforce the importance of the proposed solution
  • Provide a final thought or call to action

ساختار مقاله compare and contrast در تافل

 • Introduction:
  • Introduce the two subjects being compared and contrasted
  • Provide a brief overview of the similarities and differences
  • Thesis statement highlighting the main points of comparison and contrast
 • Body Paragraphs:
  • Compare and contrast specific aspects of the two subjects (e.g., similarities, differences)
  • Use a point-by-point or block method to structure the comparison
  • Provide examples or evidence to support your analysis
  • Use transition words to show the relationship between ideas
 • Conclusion:
  • Summarize the main points of comparison and contrast
  • Restate the thesis statement in different words
  • Provide a concluding statement that emphasizes the significance of the comparison

ساختار مقالات persuasive در تسک رایتینگ تافل

 • Introduction:
  • Hook or attention-grabbing statement
  • Background information on the topic
  • Thesis statement presenting your argument or position
 • Body Paragraphs:
  • Present your main argument or position
  • Provide reasons, evidence, or examples to support your argument
  • Address potential counterarguments and refute them
  • Use logical reasoning and persuasive language to strengthen your argument
 • Conclusion:
  • Summarize the main points of your argument
  • Restate your thesis statement in a compelling way
  • Provide a call to action or a final thought to persuade the reader

 

یادتان باشد که تنها روش برای آماده شدن برای تسک های رایتینگ و انواع مقالات تافل، تمرین تمرین و تمرین است. همچنین، اگر قصد شرکت در آزمون تافل را دارید، تنها با گذراندن دو ترم آمادگی تافل در درخت جاویدان می توانید نمره دلخواه خود را کسب کنید. با ما در تماس باشید.

 

 

Leave A Reply