گرامر آیلتس و تافل: تفاوت میان unless vs. as long as

گرامر آیلتس و تافل

اهمیت گرامر در آزمون

همانطور که میدانید در آیلتس گرامر به طور مستقیم مورد سنجش قرار نمی گرد. اما حین نوشتن و صحبت کردن در بخش های رایتینگ و مصاحبه، گرامر بخشی از امتیاز شما را شکل می دهد. گرامر در تمامی آزمون های زبان، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مورد سنجش قرار میگرد. در ادامه یکی از مشکلات رایج در گرامر آیلتس و تافل را مرور می کنیم.

 

گرامر آیلتس و تافل: تفاوت as long as و unless

در موقعیت های مختلف شما می توانید بجای کلمه if، از as long as یا unless استفاده کنید. اما کاربرد این دو متفاوت است.

اگر بند جمله ی شرط شما در جمله ی شرطی مثبت باشد و if را با as long as عوض کنید، بند جمله همچنان مثبت است.

I’ll go shopping if you come with me .

I’ll go shopping as long as you come with me .

اما هنگامی که بند جمله شرطی در حضور if منفی است و بجای if از unless استفاده کنیم، فعل بند جمله مثبت می شود اما تغییری در معنا ایجاد نمیشود.

I won’t go shopping if you don’t come with me .

 I won’t go shopping unless you come with me.

مطالب زیر نیز برای مبحث گرامر مفیدند:

گرامر آیلتس و تافل : استفاده از for و to در جایگاه مناسب

نکات گرامری: Different from, different to or different than

گرامر کاربردی: Suppose, supposing and what if

4 اشتباه رایج گرامری در رایتینگ

پاسخ دادن به سوالات اسپیکینگ آیلتس با توجه به گرامر

گرامر پیشرفته: ?So that or in order that

Leave A Reply