گرامر آیلتس و تافل: تفاوت میان unless vs. as long as

شروع جملات در رایتینگ تافل

اهمیت گرامر در آزمون

همانطور که میدانید در آیلتس گرامر به طور مستقیم مورد سنجش قرار نمی گرد. اما حین نوشتن و صحبت کردن در بخش های رایتینگ و مصاحبه، گرامر بخشی از امتیاز شما را شکل می دهد. گرامر در تمامی آزمون های زبان، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مورد سنجش قرار میگرد. در ادامه یکی از مشکلات رایج در گرامر آیلتس و تافل را مرور می کنیم.

 

گرامر آیلتس و تافل: تفاوت as long as و unless

در موقعیت های مختلف شما می توانید بجای کلمه if، از as long as یا unless استفاده کنید. اما کاربرد این دو متفاوت است.

اگر بند جمله ی شرط شما در جمله ی شرطی مثبت باشد و if را با as long as عوض کنید، بند جمله همچنان مثبت است.

I’ll go shopping if you come with me .

I’ll go shopping as long as you come with me .

اما هنگامی که بند جمله شرطی در حضور if منفی است و بجای if از unless استفاده کنیم، فعل بند جمله مثبت می شود اما تغییری در معنا ایجاد نمیشود.

I won’t go shopping if you don’t come with me .

 I won’t go shopping unless you come with me.

مطالب زیر نیز برای مبحث گرامر مفیدند:

گرامر آیلتس و تافل : استفاده از for و to در جایگاه مناسب

نکات گرامری: Different from, different to or different than

گرامر کاربردی: Suppose, supposing and what if

4 اشتباه رایج گرامری در رایتینگ

پاسخ دادن به سوالات اسپیکینگ آیلتس با توجه به گرامر

گرامر پیشرفته: ?So that or in order that

Leave A Reply