کلمات و اصطلاحات کاربردی انگلیسی برای موضوع موسیقی در اسپیکینگ آیلتس

کلمات و اصطلاحات کاربردی

در بخش اسپیکینگ آیلتس شما باید بتوانید دایره واژگانی خود را به رخ بکشید. بنابراین، برای هر موضوع باید از کلمات و اصطلاحات کاربردی مرتبط با آن موضوع به درستی و در جای صحیح استفاده کنید. از این رو، در این مطلب، 50 مورد از پرکاربردترین کلمات و اصطلاحات موضوع موسیقی را در اختیارتان قرار داده ایم. این موضوع، یکی از رایج ترین موضوعات مصاحبه آیلتس است.

کلمات و اصطلاحات کاربردی انگلیسی در مصاحبه آیلتس، موضوع موسیقی

 

1. Melody
2. Harmony
3. Genre
4. Lyrics
5. Beat
6. Rhythm
7. Composition
8. Performance
9. Musician
10. Instrumental
11. Orchestra
12. Solo
13. Chorus
14. Verse
15. Bridge
16. Tune
17. Refrain
18. Instrumentation
19. Vocals
20. Instrumentalists
21. Acoustic
22. Electric
23. Improvisation
24. Soundtrack
25. Record label
26. Album
27. Single
28. Hit song
29. Chart-topping
30. Fan base

31. Musical influence
32. Musical heritage
33. Musical ability
34. Musical taste
35. Musical talent
36. Musical performance
37. Musical genre
38. Musical instrument
39. Musical production
40. Musical notation
41. Musical composition
42. Musical therapy
43. Musical culture
44. Musical tradition
45. Musical scene
46. Musical taste
47. Musical preference
48. Musical background
49. Musical impact
50. Musical sensation

مطالب زیر نیز مفیدند:

ایده برای رایتینگ آیلتس: موضوع Poverty

سؤالات رایتینگ آیلتس در آپریل ۲۰۲۴، تسک دوم

Leave A Reply