پیشبینی موضوعات کیوکارد آیلتس برای ژانویه تا آپریل 2022

کیوکاردهای آیلتس

اسپیکینگ آیلتس

در بخش دوم مصاحبه آیلتس، به شما یک کیوکارد داده می شود تا یک دقیقه نت برداری کنید و بین یک تا دو دقیقه راجع به موضوع داده شده صحبت کنید. این بخش برای اکثر داوطلبان آیلتس، سخت ترین تسک مصاحبه است. آشنایی با موضوعات و ایده پردازی و مرور واژگان و اصطلاحات هر موضوع کمک زیادی به شما در حین مصاحبه خواهد کرد. براساس آزمون های اخیر، می توان تا حدود زیادی موضوعات پیش رو را پیش بینی کرد. در این مطلب به سراغ پیشبینی موضوعات کیوکارد آیلتس برای ماه های آغازی سال 2022 می رویم. در نظر داشته باشید که این ها تنها موضوع هستند و ممکن است سوالات متفاوتی در رابطه با آن موضوع از شما پرسیده شود.

 

پیشبینی موضوعات کیوکارد آیلتس : ژانویه-آپریل 2022

a person who impressed you

moving into a new house

a hard skill you learned

a book that you read

a cafe that you liked

being friendly with people you don’t like

a good service you received from a company

a difficult decision you made

your favorite sportperson

a trip you would like to take

an interesting foreign person that you know

a time you needed to wait for something to happen

describing a place you visited on vacation

a person who is creative and you admire him/her

a time when you paid more than you should have

a habit you want to develop

an activity that you do and it’s a waste of time

a business person you admire

a family member you are proud of

a difficult thing you did successfully

a clever person you know

a time when you gave advice to others

a famous person you like

a time you had to get up really early

مطالب زیر نیز مفیدند:

افعال دو قسمتی : 100 phrasal verbs رایج در زبان انگلیسی

اصطلاحات کاربردی: Transport & Driving

Leave A Reply