واژگان موضوعی آیلتس : لغات مرتبط با crime and punishment

واژگان موضوعی آیلتس

واژگان در آیلتس

کلماتی که شما در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ استفاده می کنید، یک چهارم از نمره ای که می گیرید را در بر می گیرد. بنابراین ، باید سعی کنید از واژگان صحیح، به جا و متنوع استفاده کنید تا از معیار lexical resource امتیاز مناسبی بگیرید. یکی از بهترین روش ها برای یادگیری لغات، به صورت موضوعی است. از آنجایی که موضوع crime and punishment از موضوعات رایج در آزمون آیلتس است و کمی چالش برانگیز محسوب می شود، این قسمت از واژگان موضوعی آیلتس را به این موضوع اختصاص می دهیم.

 

واژگان موضوعی آیلتس : crime and punishment

به خاطر داشته باشید که تنها استفاده از لغت مهم نیست، تلفظ صحیح و کاربرد صحیح نیز مهم است.

abduction: kidnapping sb

attempted murder: trying to kill sb

break in: enter a building illegally

burglary: illegally enter a building and do some crime

child abuse: treating a child badly

drug abuse: using illegal drugs

hijack: stealing or taking control of a vehicle illegally

mug: attack sb in public place and rob them

smuggle: illegally carry important or valuable goods

white collar crime: when a person in an office does financially illegal stuff

vandalism: intentionally damage a building

human trafficking: illegally transporting people from one place to another place (as slave or sexual exploitations)

fraud: deceiving sb

murder: kill sb

arson: set fire to a place intentionally

organized crime: crime that is done by an organization or group

shoplifting: taking some products from a shop without paying for them

manslaughter: killing sb but unintentionally

hack: illegally enter sb’s personal computer and other technological devices

bribe: pay money to sb in charge to bend the rules for you

blackmail: ask sb for money (or sth else) because you know their secret

embezzlement: stealing the assets (money) which belong to public or an organization by a person who is responsible

death penalty/ capital punishment: punishment of death

a prison sentence: imprisonment

life sentence: be in prison for the rest of sb’s life

fine: money you need to pay because of some illegal actions

suspend: to stop sb or an organization’s activity temporarily

شما چه کلمه دیگری در این زمینه میدانید؟ کامنت کنید!

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

مهاجرت: سؤالات رایج در مصاحبه دانشگاه ها برای متقاضیان ارشد و دکتری

لغات کاربردی آیلتس: Topic: Personality

 

Leave A Reply