واژگان آیلتس : چند واژه جایگزین به جای some برای آزمون آیلتس

لغات ضروری آیلتس و تافل

واژگان آیلتس

پیش از این چندین بار بر اهمیت دانش واژگانی برای آزمونی مانند آیلتس تاکید کردیم. همانطور که میدانید مهارت واژگانی شما در آیلتس در همه بخش ها بطور مستقیم و غیرمستفیم سنجیده می شود. اما هنگام تولید زبانی، یعنی در مهارت های اسپیکینگ و رایتینگ رنج واژگانی شما بطور مستقیم سنجیده میشود و یک چهارم امتیاز آن بخش به lexical resource بستگی دارد. یکی از مشکلات شایغ استفاده از کلماتی بسیار رایج مانند Very و some است. بهتر است بجای این ها واژه های جایگزین را به کار ببرید. بخش زیر برای بهبود واژگان آیلتس چند جایگزین برای some معرفی می کند.

 

چند واژه جایگزین برای some

اولین نکته ای که باید برای به کار بردن کلماتی مانند some و very به آن توجه کنید این است که در اکثر مواقع، به ویژه در رایتینگ رسمی، کاربرد آنها اضافی است. معنای خاصی را به متن اضافه نمی کند و تنها گویی نویسنده برای پر کردن فضا ازین کلمات استفاده کرده است. باید از کلمات با کیفیت و معنی دار استفاده کنید.

اما اگر لازم است اشاره کنید که چیزی به مقدار کم بوده و نیاز است از Some استفاده کنید، می توانید در جمله خود جایگزین های زیر را به کار ببرید:

few ( not a few)

a small minority

scant number of

Example: Only some citizens voted.

Only few citizens voted.

Only a small minority of citizens voted.

Only scant number of citizens voted.

مطالب زیر را از دست ندهید:

چطور از sequencers در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

اسپیکینگ آیلتس : چند phrase برای شروع پاسخ به سوالات مختلف

واژگان آکادمیک : 10 واژه مرکب برای استفاده در رایتینگ آیلتس و تافل

Leave A Reply