واژگان آیلتس برای بنداسکورهای 8 و 9 : environment

موضوع اقتصاد در آیلتس

یادگیری واژگان آیلتس برای بنداسکورهای 8 و 9

در قسمت قبلی 20 تا از واژگان آیلتس برای بنداسکورهای 8 و 9 را درباره موضوع career معرفی کردیم. در این قسمت نیز به سراغ موضوع environment می رویم. تنها خاطرتان باشد که استفاده از این واژگان در جلسه امتحان باید بطور طبیعی باشد. استفاده نابجا یا مصنوعی از هر واژه یا اصطلاحی تنها عدم تسلط شما را نشان می دهد. پس سعی کنید از واژه های زیر پیش از امتحان در تمرینات خود استفاده کنید تا کاملا با کاربرد آنها آشنا شوید.

Advanced Vocabulary for environment

To litter

To throw rubbish in inappropriate places

exhaust fumes

gases ejected from an engine as waste product

melting of glaciers

the process of icebergs’ melting

endangered species

a category of animals or plants that might become extinct

To dry up

to have all the water drained away

Natural disaster

an event like an earthquake, hurricane, etc.

Air quality

how clean is the air we breathe

To get back to nature

live a life that is closer to nature

Poacher

one who kills or takes wild animals illegally

Bio-diversity

A diversity in nature, among plants and animals

To be under threat

to be in danger of becoming extinct

Toxic waste

poisonous rubbish

Leave A Reply