نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (20)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 9-4: The Essay Introduction

در چند قسمت قبلی راجع به نوشتن یک مقدمه خوب برای تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم صحبت از مقدمه را به پایان ببریم. در قسمت های هجدهم و نوزدهم از معرفی مساله و موضوع در مقدمه مقالات argument و discussion صحبت  کردیم. در این بخش به سراغ معرفی موضوع در مقدمه مقالات mixed در رایتینگ آیلتس میرویم. پس از آن با استفاده از نکاتی که در چهار قسمت اخیر مرور کردیم، یک مقدمه خوب را با هم می خوانیم.

 

معرفی موضوع در مقدمه مقالات mixed در رایتینگ آیلتس

در برخی تسک ها، از شما خواسته می شود نه تنها یک مساله را مورد بحث قرار دهید (discuss) بلکه نظرتان را نیز مطرح کنید و یک برای آن استدلال کنید (argue). این دست از مقالات ترکیبی هستند. بهترین روش برای معرفی موضوع مقاله در مقدمه آنها روش زیر است:

In this essay, after first discussing a cause/ examining a reason/analyzing the consequences, I will argue that [your opinion statement]

در ساختار بالا، قسمت پر رنگ شده به بخش discussion تسک مربوط می شود و بخش opinion statement به بخش argument تسک مرتبط می شود.

 

یک نمونه مقدمه

در بخش هفدهم اجزای یک مقدمه خوب را برشمردیم و پس از آن یک به یک آنها را توضیح دادیم و راهکارهایی معرفی کردیم. مقدمه زیر برای موضوع منع عبور مرور اتوموبیل در مرکز شهر نوشته شده است. این مفدمه برای یک مقاله argument است. مفدمه را بخوانید و سعی کنید اجزای آن را شناسایی کنید.

Last week, upon driving to the city, I noticed the extent of the traffic on the roads, and the difficulty I had in trying to find a parking space. This leads one to wonder whether cars should be banned in town centers. I believe, however, that they should not be excluded from these areas.

مقدمه بالا از این جهت یک مقدمه خوب در نظر گرفته می شود که کوتاه است، واضح است و کلیشه ای نیست. با این حال می توانید با اضافه کردن کمی جزئیات یک مفدمه بهتر بنویسید که نمره بالاتری خواهد گرفت. اما برای داوطلبانی که سطح مهارت رایتینگ آنها intermediate است پیشنهاد می شود که مانند مقدمه بالا، ساده، کوتاه و واضح بنویسند و سعی کنند از کلیشه ها دور بمانند.

نمونه زیر برای سطوح بالاتر و نوشتن یک مقاله طولانی تر مناسب است:

Early last century, the production line was invented, and the age of automobile began. Since then, cars have come to dominate the world, crowding the city centers, particularly in developed nations with their increasing demand for speed. This does support the idea of banning such traffic from central areas. I must, however, disagree with this, believing it to be an inappropriate approach.

Leave A Reply