نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و ششم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 19-3: Danger words

در قسمت بیست و چهارم و بیست و پنجم چندتا از کلماتی که در رایتینگ آیلتس به اشتباه به کار می روند را با ذکر مثال و معرفی جایگزین مناسب، توضیح دادیم. در این بخش به سراغ چند واژه دیگر می رویم.

کلمات خطرناک در رایتینگ آیلتس کدام اند؟

جملات زیر را در نظر بگیرید:

 1. At the start, from 1990 to 1995, the profit increases.
 2. In the second 2005 to 2007, the number fluctuates.
 3. Next, in the following 5 years, it decreases.
 4. Following this, in the subsequent two years, it remains constant.
 5. In general, the profit mostly increases.
 6. Overall, the figures generally decline.
 7. Generally speaking, there are two main trends.

مشکل این جملات چیست؟

در جمله اول حرف اضافه at را داریم که آن را تنها برای یک زمان مشخص به کار می بریم مانند: at dawn, at 3 pm. بنابراین وقتی at the start را می بینیم انتظار داریم بعد از آن یک زمان مشخص که به ابتدای محور زمان اشاره می کند نوشته شده باشد. یک بازه زمانی، مانند آنچه در جمله شماره یک نوشته شده است، جمله را می بی معنا می کند. اگر یک بازه زمانی مد نظر است باید از حرف اضافه in استفاده شود. برای مثال جمله شماره یک را می توان به سه روش زیر بازنویسی کرد:

At the start, [in 1990], the profit was 55%.

In the first five years, the profit increases.

From 1990 to 1995, the profit increases.

جمله شماره دو کلمه second می تواند با یک مدت زمان ترکیب شود و نه زمان مشخص. برای مثال می توان این جمله را به شکل صحیح زیر نوشت:

In the second three years the number fluctuates.

جملات سوم و چهارم هر دو یک مشکل دارند. کلمات following, subsequent و next هم معنا اند. اینکه آنها را در یک جمله پشت سر هم به کار ببریم حشو است و جمله را بی معنا می کند.

سه جمله آخر نیز همین مشکل را دارند. کلمات general, mostly, overall, generally, main همگی مترادف اند. نباید بیشتر از یکی از آنها را در یک جمله به کار برد.

 

مشکل جملات زیر چیست؟

 1. the most popular place tends to be cinemas.
 2. The profit figure seems to decrease to a minimum.
 3. The process is mainly divided into three stages.
 4. The figure appears to reach a peak.
 5. The number of Japanese tourists looks similar to that of Korea.
 6. Apparently the figure falls to a minimum.
 7. The volume sort of increases.

جملات یک تا پنج از افعالی استفاده می کنند که همه آنها معنای نامطمئن بودن را می رساند. در صورتی که تسک اول رایتینگ آیلتس یک سری fact را در اختیار ما قرار می دهد و ما برای توصیف آن باید دقیق بنویسیم. تنها جایی که شما می توانید از افعال نامطمئن استفاده کنید برای زمانی است که می خواهید نظرات پایانی خود را (نکته شماره 18) بنویسید.

جمله شماره شش نیز از قید apparently استفاده می کند که باز هم نامطمئن بودن را نشان می دهد. این قید را همراه حقایق مشخص به کار نمی بریم. همچنین جمله شماره هفت از sort of استفاده کرده است. این hedge ها (sort of, kind of) به گفتار تعلق دارند و کاربرد آن در نوشتار رسمی صحیح نیست. برای اینکه امتیاز بهتری را برای lexical resources کسب کنید باید بتوانید معنای دقیق را در نوشتار خود به خواننده منتقل کنید.

 

به سراغ جملات زیر می رویم.

 1. There is a big demand, so production increases.
 2. The number of tourists falls because of the weather.
 3. The percentage grew, since people like hamburgers.
 4. The death rate was so big.

احتمالا تشخیص نامناسب بودن این جملات خیلی کار سختی نباشد. جملات یک تا سه از کلمات ربطی (so, because of, since) استفاده می کند که بیانگر علت و معلول اند. این ها واژه های خطرناکی در رایتینگ آیلتس تسک اول هستند چراکه بیان علت برای حقیقتی که در گراف مشخص است باید با احتیاط و آن هم تنها در بخش نظرات پایانی انجام شود. در دیگر بخش های رایتینگ از نوشتن علتی که خودتان برداشت کردید پرهیز کنید.

جمله آخر از کلمه so برای تاکید استفاده کرده است. این کلمه بار احساسی دارد و جایی در رایتینگ آیلتس آکادمیک، تسک اول ندارد. همانطور که در نکات قبلی گفتیم باید از هرگونه اظهار نظر شخصی و نمایش احساس نسبت به حقایق پرهیز کنید.

 

حالا جملات زیر را در نظر بگیرید:

 1. The profit increases in 2001 whereas in 2003, it rises slightly.
 2. Dandenong’s profit increases. In addition, it decreases.
 3. Geelong rises in the first quarter. Moreover, it falls in the next.

احتمالا تشخیص داده اید که کاربرد whereas در جمله اول اشتباه است. این کلمه ربطی برای نشان دادن total contrast بین دو موضوع مختلف به کار می رود. همچنین آن دو موضوع در یک زمان اتفاق می افتند. نکته دیگر اینکه معمولا whereas بین دو clause جای میگیرد. برای مثال:

In 2001, China’s GDP increases, whereas Australia’s remains constant.

اگر به نکاتی که برای کاربرد whereas گفتیم توجه کنید، این کلمه ربطی برای تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک بسیار مناسب است. از کلمه while هم می شود برای نشان دادن تضاد استفاده کرد. اما اگر این تضاد خیلی واضح است، whereas انتخاب بهتری است.

جملات دوم و سوم از کلمات ربط (in addition, moreover) اشتباه استفاده کرده است. این کلمات ترتیب زمانی را نشان نمی دهند. آنها تنها برای اضافه کردن نظر و ایده جدید کاربرد دارند و به زمان مربوط نمی شوند.

 

تا اینجا اشتباهات رایج زیادی را در رایتینگ آیلتس بررسی کردیم. هنوز تعدادی دیگر باقی مانده که در دو قسمت بعدی راجع به آنها نیز بحث خواهیم کرد.

 

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply