نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (18)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 9-2: The Essay Introduction

در قسمت قبلی درباره نوشتن مقدمه در رایتینگ آیلتس ، تسک دوم بحث کردیم. گفتیم که یک مقدمه خوب باید شامل سه بخش باشد. بخش اول را با مثال توضیح دادیم. در این قسمت به سراغ چگونگی نوشتن بخش دوم مقدمه می رویم یعنی پیش بردن مقدمه به سمت argument یا issue . در این قسمت راجع به مقالات argument صحبت می کنیم.

 

نوشتن مقدمه در رایتینگ آیلتس : معرفی argument در مقدمه مقالات argument

پس از ایجاد یک پیش زمینه مناسب (بخش اول مقدمه) باید مقدمه را به سمت معرفی مساله ای که قرار است راجع به آن بنویسید، ببرید. این کار را می توان به دو صورت زیر انجام داد:

1. یک جمله باز بنویسید. یعنی سوگیری نداشته باشید.

پس از اینکه بخش اول یا پیش زمینه را نوشتید می توانید جملات یا ساختارهای زیر را برای معرفی مساله به صورت جمله باز به کار ببرید. ( کلمات this و this climate به پیش زمینه ای که در رابطه با موضوع در بخش اول مقدمه نوشته اید اشاره می کند)

In this climate, whether [topic statement] is a [adj.] question.

This leads one to wonder whether [topic clause]…

One is lead to wonder whether [topic clause]…

This raises the question of whether [topic clause]…

This results in different views on whether [topic clause]…

Different views thus exist about whether [topic clause]…

Example:

به سراغ همان موضوع منع عبور و مرور ماشین های شخصی در مراکز شهری می رویم. جمله اول بخش اول مقدمه یا پیش زمینه است. بخش پررنگ شده بخش دوم مقدمه یعنی معرفی مساله است.

Nowadays, car factories are manufacturing many cars and they cause considerable congestion, particularly in urban areas. This leads one to wonder whether these vehicles should be banned in city centers.

2. یک جمله بسته بنویسید. یعنی نظر خود را مشخص کنید.

می توانید معرفی مساله را با یک جمله بسته با استفاده از ساختارهای زیر بنویسید: ( کلمات this و this climate به پیش زمینه ای که در رابطه با موضوع در بخش اول مقدمه نوشته اید اشاره می کند)

In this climate, it could be argued that …[topic clause]…

Because of this people could argue that …[topic clause]…

This leads to the claim that …[topic noun phrase]…

This results in the view that …[topic noun phrase]…

This supports the idea of …[topic noun phrase]…

Many would thus support …[topic noun phrase]…

Example:

Nowadays, car factories are manufacturing many cars and they cause considerable congestion, particularly in urban areas. Given this, many commuters could logically claim that cars should be banned in city centers.

در قسمت بعدی به سراغ معرفی issue در مقالات discussion خواهیم رفت.

Leave A Reply