موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک در ماه نوامبر 2022

سؤالات آیلتس

تسک های بخش رایتینگ آیلتس آکادمیک

بخش رایتینگ در آزمون آیلتس آکادمیک دارای دو تسک است که روی هم رفته 60 دقیقه زمان می برد. تسک اول، که 20 دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده است، یک گزارش است. شما باید یک جدول، گراف، نقشه و موارد مشابه را توصیف کنید. در تسک دوم، که 40 دقیقه زمان دارید، باید یک مقاله بنویسید. امتیاز تسک دوم دوبرابر تسک اول است. پیش از آزمون باید خود را با ساختار مقالات و موضوعات رایج و اخیر آشنا کنید تا بتوانید یک مقاله خوب در 40 دقیقه بنویسید. در این مطلب، برخی از موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک که در آزمون های برگزار شده در ماه نوامبر 2022 مورد استفاده قرار گرفته اند را مرور میکنیم.

 

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک

این سؤالات مربوط به آزمون های برگزار شده در ماه نوامبر 2022 اند.

-Doing an enjoyable activity with a child can be better for their overall skills development and creativity than reading.

To what extent do you agree?

-Learning at university would be more effective if men and women were educated separately.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people believe more actions can be taken to prevent crime, while others think that little can be done.

Discuss both sides and give your own opinion.

-Some argue that patriotism is the primary cause of wars globally. Others feel that it serves to prevent less ethical politicians from running a country and starting wars.

Discuss both views and give your opinion.

-Some feel that punishment should focus more on rehabilitation instead of long prison terms. Others feel prison terms are important for social stability.

Discuss both sides and give your opinion.

-Some young people like to copy the behaviour and clothes of famous people today.

Why might this be the case? 

What problems can it cause?

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

سؤالات تسک دوم رایتینگ آکادمیک و جنرال در ماه اکتبر ۲۰۲۲

تجربه ی شرکت در آزمون آیلتس ابراهیم ، آبان ۱۴۰۱ در مرکز ایرسافام

Leave A Reply