رایتینگ تصحیح شده آیلتس : تسک اول آکادمیک

سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم 

تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

در تسک اول بخش رایتینگ در آیلتس آکادمیک به شما یک گراف داده می شود و باید یک گزارش برای آن بنویسید. در اینجا یک نمونه رایتینگ تصحیح شده آیلتس برای شما انتخاب کردیم که با نوع اشتباهاتی که داوطلبان مرتکب می شوند آشنا شوید.

 

رایتینگ تصحیح شده آیلتس

تسک زیر را به دقت بخوانید و به گراف های آن توجه کنید.

The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway hotel how they rated the hotel’s customer service. the same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

رایتینگ تصحیح شده آیلتس
رایتینگ تصحیح شده آیلتس

 

در ادامه نمونه ی پاسخ یک داوطلب را بخوانید و سعی کنید ایرادات آن را مشخص کنید.

 

نمونه پاسخ داوطلب

The pie charts compare the opinion rates of visitors in term of customer sevice at the Parkway Hotel in 5 years , 2005 and 2010
Overall, the percentages of customer sevice rated for each of 5 answers changed significantly from 2005 to 2010. While the answer excellent and good increased, the figure for the other 3 comment about hotel’s service
decreased sharply.
In 2005, the proportion of guests felt excellent were 5%, but this rose by to 28% in 2010. Likewise, 14% of visitors described good in 2015 and 39 % in 2010 – was the highest.
In contrast, the percentages of people who had negative coments about hotel fell. The most dramatic fall was in the answer satisfactory by 28%. There was a decline in the figure for the opinion that poor. In addition, the Parkway
Hotel saw a dramatic decrease in the rates of visitors felt very poor, which was the lowest – 4% in 2010.

نمونه تصحیح شده

در تصویر زیر نمونه ی تصحیح شده ی پاسخ بالا را خواهید دید. سعی کنید اشکالات رایج را استخراج کنید و خود از تکرار آنها بپرهیزید.

رایتینگ تصحیح شده آیلتس
رایتینگ تصحیح شده آیلتس

مطالب زیر نیز مفیدند:

نمونه سوال رایتینگ آیلتس همراه با پاسخ: Band 9
نمونه تسک 1 رایتینگ آیلتس همراه با پاسخ: Band 9

Leave A Reply