رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال، سؤالات ماه May 2023

سؤالات رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

تفاوت اصلی بخش رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال در تسک اول است. در تسک اول رایتینگ آکادمیک، شما باید یک نقشه یا یک گراف را در حدود 150 کلمه توصیف کنید. در مقابل، در تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال، شما باید یک نامه در مورد موضوع مشخصی بنویسید. تسک دوم در هر دو نوع آیلتس یک مقاله است، با این تفاوت که در آیلتس آکادمیک موضوعات آکادمیک ترند. فارغ از نوع آیلتس که قصد شرکت در آن را دارید، باید خود را با موضوعات آن آشنا کنید. در ادامه، چند مورد از سؤالات ماه May 2023 از هر چهار تسک را در اختیارتان قرار می دهیم.

سؤالات اخیر تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال،  May 2023

تسک اول جنرال:

20 دقیقه فرصت دارید برای موضوعات زیر یک نامه بنویسید. سعی کنید متن نامه با توجه به موضوع رسمی، غیررسمی یا شبه رسمی باشد.

You eat at your college cafeteria at lunchtime every day. However, you think it needs some improvements. Write a letter to the college magazine. In your letter: explain what you like about the cafeteria and say what is wrong with it. Suggest how it could be improved.

You and your family are living in accommodation in an English-speaking country. You are not satisfied with the condition of the furniture. Write a letter to the landlord.

You are applying for a new job. Write to a former supervisor asking for a reference. In your letter. Describe the job you are applying for. Say why you are qualified for the job. Explain why you want a reference from this person.

تسک دوم جنرال:

40 دقیقه فرصت دارید تا یک مقاله 250 کلمه ای بنویسید.

Some countries have introduced laws to limit the working hours that an employer can ask from an employee.

Why are these laws introduced?

Is this a positive or negative trend?

تسک اول آکادمیک:

در 20 دقیقه، یک گزارش 150 کلمه ای از نقشه زیر بنویسید و آن را توصیف کنید.

تسک اول رایتینگ آکادمیک
تسک اول رایتینگ آکادمیک

تسک دوم آکادمیک:

یک مقاله 250 کلمه ای در 40 دقیقه بنویسید.

Always telling the truth is the most important consideration in any relationship between people.

To what extent do you agree or disagree?

Many think that religion should be taught in schools while others think it should be avoided.

Discuss both sides and give your opinion.

مطالب زیر نیز مفیدند:

عبارات ضروری رایتینگ: ایجاد coherence در متن
سوالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس، آپریل ۲۰۲۳

Leave A Reply