انواع نامه در رایتینگ آیلتس جنرال

انواع نامه در رایتینگ آیلتس

در تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال، به شما موضوعی داده می شود که باید طبق آن یک نامه بنویسید. با توجه به موضوع باید سبک نگارش خود را انتخاب کنید که شامل سبک رسمی، شبه رسمی یا غیررسمی می شود. اما فارغ از سبک، باید بدانید که چطور هر نامه را ساختاربندی کنید تا بتوانید در مدت زمان کمی که دارید، 20 دقیقه، یک نامه مناسب و کامل بنویسید. در ادامه، انواع نامه در رایتینگ آیلتس را با هم مرور می کنیم و ساختار مناسب برای هر یک را نیز شرح می دهیم.

6 مورد از رایج ترین انواع نامه در رایتینگ آیلتس

Complaint Letter

همانطور که از عنوان مشخص است، شما از چیزی شاکی هستید و باید یک نامه بنویسید و موضوع شکایت خود و درخواستی که دارید شرح دهید. برای مثال، محصولی از شرکتی خریدید که مشکل فنی داشته است و حالا باید به شرکت نامه بنویسید و تقاضای جایگزینی محصول کنید.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Start by stating the reason for writing the letter and briefly introduce the issue or problem.
 • Details of the complaint: Provide specific details about the complaint, including when and where it occurred, and how it has affected you.
 • Request for resolution: Clearly state what you would like the recipient to do to resolve the issue.
 • Closing: Thank the recipient for their attention and indicate that you hope for a prompt resolution.

Request Letter

در این نوع نامه باید درخواست خود را از کسی بیان کنید.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Begin by stating the reason for writing the letter and what you are requesting.
 • Details of the request: Provide specific information about your request and why it is important.
 • Requested action or response: Clearly state what you would like the recipient to do or respond to your request.
 • Closing: Thank the recipient for their consideration and indicate that you look forward to their response

Application Letter

شما باید یک درخواست نامه بنویسید. برای مثال، در پاسخ به یک آگهی شغلی یک درخواست نامه برای آن شغل مورد نظر تنظیم می کنید.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Start by introducing yourself and stating the position or opportunity you are applying for.
 • Skills and qualifications: Highlight your relevant skills, qualifications, and experience that make you suitable for the position.
 • Reasons for applying: Explain why you are interested in the position or opportunity and why you would be a good fit.
 • Closing: Thank the recipient for considering your application and express your enthusiasm for the opportunity.

Invitation Letter

یک دعوت نامه می نویسید که طی آن دوست، همکاری یا شخص دیگری را دعوت می کند.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Start by inviting the recipient to the event and provide details such as the date, time, and location.
 • Event details: Provide additional information about the event, including the purpose, agenda, and any special instructions.
 • RSVP request: Ask the recipient to confirm their attendance and provide any necessary information.
 • Closing: Thank the recipient for considering the invitation and express your hope to see them at the event.

Thank You  Letter

شخصی به شما لطفی کرده است، مثلا به شهر دیگری سفر کرده اید و دوستی از شما میزبانی کرده است، حالا باید نامه ای تنظیم کنید و از ایشان سپاس گزاری کنید.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Start by expressing your gratitude for the gift, favor, or act of kindness.
 • Specific appreciation: Be specific about what you are thanking the recipient for and how it has impacted you.
 • Personal connection: Include a personal anecdote or sentiment to further express your gratitude.
 • Closing: Thank the recipient again for their kindness and express your appreciation.

Apology Letter

اشتباهی از جانب شما رخ داده است که باید در نامه شرح دهید و عذرخواهید کنید.

ساختار مناسب:

 • Introduction: Start by acknowledging the mistake and expressing your regret.
 • Explanation and accountability: Provide an explanation for the mistake and take responsibility for your actions.
 • Apology and resolution: Offer a sincere apology and suggest ways to make amends or prevent the mistake from happening again.
 • Closing: Thank the recipient for their understanding and indicate your willingness to rectify the situation.

این شش مورد، از رایج ترین انواع نامه در رایتینگ آیلتس جنرال، تسک اول هستند. سعی کنید به خوبی Task Description را بخوانید تا نامه ای مناسب موضوع بنویسید.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

تفاوت ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی یا دوستانه انگلیسی

نامه نگاری به زبان انگلیسی : اجزای یک ایمیل یا نامه کاری

آشنایی با نحوه نوشتن نامه رسمی در رایتینگ آیلتس جنرال

 

Leave A Reply