گرامر آیلتس : قیدهایی که معمولا به اشتباه به جای هم به کار می روند!

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

اشتباهات گرامری رایج در آیلتس

تا کنون چندین مطلب در مورد نکات گرامری مهم و همچنین اشتباهات گرامری رایج در آیلتس منتشر کرده ایم. یکی از این اشتباهات رایج در مورد کلماتیست که شباهت ظاهری با هم دارند و این باعث می شود که زبان آموزان در کاربرد آنها اشتباه کنند. در این قسمت به سراغ قیدهای اشتباهی می رویم!

 

قیدهایی که معمولا به اشتباه بکار می روند

  • Too vs. Very

قید very قبل از صفات و قیدها استفاده می شود تا معنی آنها را شدت بخشد. اما قید too قبل صفات یا قیدهای دیگر به معنی بیشتر از حد یا بیشتر از انتظار بودن شدت است. برای مثال در جملات زیر نمیتوانید این کلمات را بجای هم به کار ببرید:

Tehran is very hot during summer.

It’s too hot to play soccer outside.

تفاوت میان very much و too much هم مشابه همین مورد است.

  • Very vs. Much

همانطور که در بالا گفتیم قید very برای شدت بخشیدن به معنی صفت یا قید بعد از خود به کار می رود. اما قبل از صفات برتر قید much به این معنی قابل استفاده است:

He is much stronger than I am.

  • Before vs. Ago

در کاربرد قید ago توجه داشته باشید که زمانی به کار می بریم که مدت زمانی مورد نظر از زمان صحبت به قبل محاسبه شود. برای مثال half an hour ago. اما قید before برای نشان دادن زمانی قبل تر از یک زمان خاص در گذشته به کار می رود. برای مثال:

He died 2 and half years ago, but he was diagnosed with cancer 6 years before.

  • Hardly vs. Hard

صفت hard به معنی سخت و مشکل است. معمولا با اضافه کردن ly به صفت قید آن را می سازیم. اما در مورد hard این قانون صحیح نیست. شکل قیدی و صفتی hard به معنی سخت و مشکل یکی است. برای مثال: He worked hard. اما قید hardly به معنی به ندرت است. برای مثال:

They hardly talked to each other in the class.

  • Not so vs. Not very

قید not very شکل منفی very است. برای مثال he is not very rich. اما در این جمله نمی توانید از not so استفاده کنید. ما هنگامی از قید not so استفاده می کنیم که در حال مقایسه باشیم. برای مثال 

He is not so rich (as you are).

مطالب زیر نیز ممکن است مفید باشند:

تفاوت بین have و have got

دانلود ویرایش پنجم (2019) English Grammar in Use

Leave A Reply