گرامر رایتینگ آیلتس و تافل: 5 قاعده ی گرامری برای نوشتن جملات پیچیده

گرامر رایتینگ آیلتس و تافل

همانطور که می دانید، هنگام نگارش در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل، گرامر یکی از فاکتورهای نمره دهی است. اما تنها نوشتن صحیح مهم نیست. داوطلب باید بتواند جملات پیچیده را نیز به طور صحیح و در جای مناسب به کار ببرد. هنگامی که بحث گرامر رایتینگ آیلتس و تافل می شود، سؤال اکثر زبان آموزان این است که کدام قواعد گرامری پیچیده محسوب می شوند و باید در تسک های رایتینگ به کار ببرند.
از این رو، در این مطلب، 5 قاعده ی گرامری رایج و کاربردی برای نگارش جملات پیچیده در تسک های رایتینگ آیلتس و تافل را برای شما معرفی می کنیم.

 

نگارش جملات پیچیده: گرامر رایتینگ آیلتس و تافل

سعی کنید پیش از آزمون به قواعد گرامری زیر مسلط شوید تا بتوانید به طور صحیح آنها را به کار ببرید.

1. Relative clauses:

Use relative pronouns such as “who,” “which,” or “that” to add extra information to a sentence.

For example: “The book, which I bought yesterday, was very interesting.”

2. Subordinate clauses:

Use subordinating conjunctions such as “although,” “because,” or “while” to create complex sentences.

For example: “Although it was raining, we decided to go for a walk.”

3. Passive voice:

Use the passive voice to emphasize the action rather than the subject.

For example: “The report was written by the team leader.”

4. Inversion:

Use inversion to change the normal word order in a sentence.

For example: “Not only did she finish the project on time, but she also exceeded expectations.”

5. Conditional sentences:

Use conditional sentences to express hypothetical situations.

For example: “If I had studied harder, I would have passed the exam.”

مطالب زیر نیز مفیدند:

جزوه گرامر آیلتس: هر آنچه باید بدانید.

دانلود کتاب تکنیک های آیلتس: Tips for IELTS

Leave A Reply