چند نمونه برای استفاده از انگلیسی بهتر در اسپیکینگ و رایتینگ

واژگان جدید انگلیسی برای آیلتس

انگلیسی بهتر در اسپیکینگ و رایتینگ

صحبت کردن و نوشتن به انگلیسی برای همه یکسان نیست. درست است که مهمترین هدف در استفاده از زبان، برقرار ارتباط و انتقال مفاهیم است، اما خوب است با یادگیری عمیق تر بتوانیم کم کم زبان خود را پیشرفته کنیم و به بیانی از انگلیسی بهتر استفاده کنیم. این نوع انگلیسی بیشتر توسط کسانی که بومی هستند یا در یک کشور انگلیسی زبان زندگی می کنند استفاده می شود. در ادامه چند مورد رایج برای استفاده از انگلیسی بهتر در اسپیکینگ و رایتینگ معرفی می کنیم.

 

در رایتینگ

هنگام نوشتن، به ویژه در متون رسمی، تمایل به طولانی تر کردن بعضی از کلماتی است که در زندگی روزمره به کار برده می شوند. چند نمونه ی زیر در بحث رایتینگ بسیار پرکاربردند:

point out= draw to your attention

always= at all times

by= by means of

can= have the ability to

for= for the purpose of

like= along the lines of

currently= at this point in time

in fact= as a matter of fact

در اسپیکینگ

هنگام صحبت کردن نیز بهتر است بجای کلمات رسمی تر و به عبارتی کتابی، از صورت های رایج تر و غیررسمی تر استفاده کنید. مثال های زیر بسیار پرکاربردند:

you have to decide= make up your mind

let’s meet today= let’s catch up today

I’m listening to you= I’m all ears

I don’t understand it= I don’t get it

unemployed= between the jobs

second hand= used

poor= underprivileged

 

توجه داشته باشید که در مثال های بالا، تنها مساله ی استفاده ی حرفه ای تر از زبان مطرح است، نه غلط بودن صورت ها.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

نکات گرامری: Different from, different to or different than

واژگان پیشرفته: Topic: Health

 

Leave A Reply