چطور از sequencers در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

sequencers در زبان انگلیسی

توصیف یک فرآیند در زبان انگلیسی

اگر می خواهید یک فرآیند را برای کسی توضیح دهید یا بنویسید، باید از sequencers در زبان انگلیسی استفاده کنید. برای مثال هنگامی که قصد توضیح مراحلی از کارتان را دارید یا حتی یک دستورپخت غذا را توصیف می کنید. sequencers قیدهایی هستند که ترتیب مراحل را مشخص می کنند و از این رو درک آن را برای شنونده یا خواننده تسریع می کنند.

 

sequencers در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی چند sequencer خیلی رایج وجود دارد که عبارت اند از:

First

Then

Next

After that

Finally

برای مثال:

How to make milk tea?

First, boil some water. Then, add the tea. Next, add the water. After that, add milk and sugar. Finally, stir and drink it.

حالا که با نحوه کاربرد آنها آشنا شدید، بد نیست چند نمونه sequencer پیشرفته تر نیز بیاموزید تا هم از تکرار پرهیز کنید و هم در رایتینگ بتوانید استفاده کنید.

Initially

At first

To start with

First of all

Firstly

To begin with

In the beginning

Secondly, thirdly

later

afterwards

at this point

meanwhile

subsequently

later on

during this time

Eventually

In time

In the end

Ultimately

Lastly

سغی کنید در رایتینگ رسمی از نمونه های رسمی تر استفاده کنید.

 

مطالب زیر نیز کاربردی اند:

گرامر پیشرفته: All right and alright

تسک 1 رایتینگ آیلتس : 6 ساختار گرامری برای مقایسه اعداد

Leave A Reply