چطور مقاله علمی به زبان انگلیسی بنویسیم؟ (3)

نوشتن مقاله علمی به انگلیسی

دو نکته مهم در هنگام نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی

در قسمت پیشین در رابطه با گرامر صحیح و زمان فعلی مورد استفاده در نگارش مقاله علمی به زیان انگلیسی صحبت کردیم. در این بخش می خواهیم راجع به جملات و پاراگراف های این نوع مقالات بحث کنیم.

 

ساختار جملات و پاراگراف ها در مقاله علمی انگلیسی چگونه اند؟

برای نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی اول باید بدانید چه ساختاری برای جملات خود انتخاب کنید. نکات زیر را فراموش نکنید:

 • جملات باید مستقیم و کوتاه باشند و بین 12 تا 17 کلمه باشند. این مقدار میانگین تعداد کلمات در مقالات علمی است.
 • هر جمله باید در برگیرنده تنها یک اطلاع باشد و نه بیشتر. جملات پیچیده باعث سردرگمی خواننده می شوند.
 • در هر جمله تنها یک نظر و عقیده را بگنجانید. جملات مرتبط بهم در یک پاراگراف را بهم لینک دهید تا نوشته شما ساختاری واضح و منسجم داشته باشد.
 • کلماتی که بهم مرتبط اند را در کنار هم بیاورید. برای مثال بین فاعل و فعل یک بند اضافی طولانی ننویسید. این کار باعث می شود خواننده نتواند به روشنی فاعل و فعل را بهم مرتبط کند.
 • به ترتیب کلمات در جمله تان دقت کنید. بخش استرس جمله همیشه روی اطلاع جدید است. بخش topical جمله نیز شامل اطلاع قدیمی است. همیشه بخش topical قبل از استرس ظاهر می شود. به عبارت دیگر، ابتدا اطلاع قدیمی و سپس اطلاع جدید در جمله ظاهر می شوند. برای مثال جمله زیر را بصورت دومی ساختار بندی کنید:
 1. “This ocean basin was warmer during 2012 than any period found in the observational database, based on our analysis of recent ship-based measurements.”
 2. “Based on our analysis of recent ship-based measurements, this ocean basin was warmer during 2012 than any period found in the observational database.”
 • بجای استفاده از جملات منفی از جملات مثبت تا حد امکان استفاده کنید.

پاراگراف ها در نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی چگونه اند؟

 • برای هر موضوع یک پاراگراف در نظر بگیرید.
 • هر پاراگراف را با یک topic sentence که موضوع کلی آن پاراگراف را مشخص می کند، شروع کنید.
 • پایان هر پاراگراف را نیز به ابتدای آن مرتبط کنید.
 • از جملات loose بصورت پیاپی پرهیز کنید.
 • جملات را بصورت موازی تنظیم کنید. به عبارت دیگر ، در یک پاراگراف از یک زمان فعلی استفاده کنید تا خواننده راحت تر مطلب را درک کند.
 • جریانی منطقی برای منتقل کردن خواننده از یک پاراگراف به پاراگراف بعدی ایجاد کنید. این کار باعث می شود خواننده به راحتی از یکی موضوع به موضوع دیگر برود.
 • همانطور که در مورد جملات گفتیم ابتدا اطلاع قدیمی و سپس اطلاع نو ظاهر می شوند، در رابطه با ساختار پاراگراف نیز، ابتدا اطلاعات آشنا و سپس اطلاعات جدید مطرح می شوند.
 • حفره های منطقی ای که یک خواننده ممکن است بهشان بربخورد را در نوشتار خود پر کنید. به عبارت دیگر، اگر با خواندن پاراگراف خواننده احساس می کند از لحاظ منطقی چیزی کم است، آن را برطرف کنید.

در بخش بعدی راجع به اشتباهات رایجی که به هنگام نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی رخ می دهند صحبت می کنیم.

 

 

Leave A Reply