چطور مقاله علمی به زبان انگلیسی بنویسیم؟ (4)

نوشتن مقاله علمی به انگلیسی

چند اشتباه رایج هنگام نگارش مقالات علمی به انگلیسی

در قسمت های دوم و سوم راجع به زبان و ساختار مناسب جملات و پاراگراف ها در نگارش مقالات علمی به انگلیسی صحبت کردیم. در این قسمت چند اشتباه رایج را مرور خواهیم کرد.

 

در نگارش مقالات علمی به انگلیسی از چه مواردی باید پرهیز کرد؟

 • کاربرد ضمایر اشاره (this, that, these, those). در بیشتر مواقع خواننده باید مرجع آنها را حدس بزند. ممکن است اشتباه حدس بزند و این در نگارش علمی قابل قبول نیست. همه چیز باید واضح و روشن ذکر شود.
 • از کاربرد پشت سر هم تعداد زیادی از حروف اضافه پرهیز کنید. برای مثال فهمیدن جمله یک کار دشواریست و خواننده را خسته می کند. آن را می توانید بصورت جمله دو بازنویسی کنید.
 1. We ran a model simulation of the ocean for research into the evolution of the thermocline.
 2. We ran an ocean model simulation to conduct research into thermocline evolution.
 • از کلمات subjective که نظر و دیدگاه خودتان است پرهیز کنید. مانند high resolution
 • از کلماتی که به مقاله شما تاریخ و زمان خاصی را اختصاص می دهد پرهیز کنید. مانند latest findings, new results
 • از صفات قضاوت کننده پرهیز کنید. مانند simple در جمله زیر. این کلمه برای خواننده معنایی پیدا نخواهد کرد تا زمانی که نویسنده معنای complicated را توصیف کند. نویسنده نظر شخصی و قضاوت خودش را نباید به خواننده منتقل کند.

We use a simple model of the ocean’s thermocline to describe the dynamical response.

.
 • از باورها و اعتقاداتتان صحبت نکنید. مثل جمله We believe this model result to be true. یک متن علمی جایی برای بیان اعتقادات نیست. باید برای هر گفته تان شاهد داشته باشید. برای مثال این جمله را بصورت زیر باید بتوانید بازنویسی کنید:

We show through our analysis that this model result is consistent with the empirical evidence.

 • از جملات و کلماتی که تنها فضا را پر می کنند پرهیز کنید. از قیدهای پشت سر هم پرهیز کنید. مانند جمله یک. جمله دو گزینه مناسبی برای مقالات علمیست.
 1. The ocean model simulation ran quickly and cheaply.
 2. The ocean model simulation required 1200 hours using 100 computer processors.

 

در قسمت بعدی چند کتاب مناسب در راستای نگارش مقالات علمی به انگلیسی برای دانلود قرار خواهیم داد.

Leave A Reply