نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (2)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 1: How much to write

در قسمت اول چند نکته کلی را برای آشنایی بیشتر شما با ماهیت این تسک و انتظاراتی که از شما می رود مطرح کردیم. در این قسمت به سراغ ساده ترین و اولین مساله ای می رویم که باید هنگام نوشتن به آن دقت کنید. اینکه مقاله شما در تسک دوم رایتینگ آیلتس باید چقدر طولانی باشد؟ در عکس زیر نمونه ای از پاسخ نامه تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک را می بینید.

پاسخ نامه تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک
پاسخ نامه تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

البته ممکن است فرمت و طراحی صفحه تغییر کند.

 

چند نکته در مورد طول تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

می دانید که حداقل تعداد کلمه برای این تسک 250 واژه است. بهترین میزان برای شما کمی بیشتر از حداقل تعداد کلمات است. همچنین نکته مهم دیگر پاراگراف بندی مقاله تان است که باید بصورت واضح و مشخص از هم متمایز شوند. برای این تسک ممکن است 5 پاراگراف لازم داشته باشید. سعی کنید بین پاراگراف هایتان یک سطر را خالی بگذارید تا بخوبی از هم متمایز شوند.

چطور مطمئن شویم بیشتر از حداقل کلمات نوشته ایم؟

آیا فکر میکنید باید زمانی را به شمردن کلمات مقاله تان اختصاص دهید؟ پاسخ خیر است. این کار تلف کردن زمان با ارزشتان است. حتی اگر کمی زمان اضافه آوردید آن را برای بهتر کردن مقاله تان صرف کنید. برای اینکه بدون شمردن کلمات از طول مناسب مقاله تان مطمئن شوید بهتر است از حال تمرین کنید که در هر سطر بیشتر از ده کلمه ننویسید. بنابراین اگر خطتان خیلی کوچک است بهتر است بزرگتر بنویسید تا حاشیه متن خیلی زیاد نشود. اگر در هر خط ده کلمه بنویسید و بین هر پاراگراف یک سطر فاصله بگذارید (با احتساب 5 پاراگراف) 29 سطر باید بنویسید تا به حداقل کلمات برسید بنابراین بهتر است روی 32 سطر برنامه ریزی کنید. همچنین به سطرهایی که کامل نشده اند نیز باید توجه کنید. با این حساب در طراحی پاسخ نامه بالا باید تا کمی بیشتر از میانه صفحه دوم بنویسید. (یعنی حدود دو سوم از صفحه دوم باید با مقاله شما پر شود.) با این روش دیگر نیازی به شمردن کلمات در تسک دوم رایتینگ آیلتس نخواهید داشت.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 4: IELTS writing task two [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply