نمونه سؤال اخیر رایتینگ آیلتس: تسک دوم آکادمیک، سپتامبر 2022

سؤالات بخش نوشتاری آیلتس

تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک و تفاوت آن با جنرال

در تسک دوم رایتینگ آیلتس، هم در جنرال و هم در آکادمیک، شما می بایست یک مقاله 250 کلمه ای راجع به موضوع تسک بنویسید. تنها تفاوت بین این دو در نوع موضوع است. موضوعات آیلتس جنرال بیشتر در مورد موضوعات روزمره است، اما موضوعات آیلتس آکادمیک کمی علمی تر و دانشگاهی تر است. با این حال آنقدر تخصصی نیست که نتوانید راجع به آن بنویسید. اما باید با موضوعات آشنا باشید تا بتوانید ایده پردازی کنید و از کلمات مناسب آن موضوع استفاده کنید. در ادامه چند مورد از نمونه سؤال اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک را مرور میکنیم که مربوط به سپتامبر 2022 است.

نمونه سؤال اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک، سپتامبر 2022

-The leaders of most organizations tend to be older people. However, some argue that younger people make better bosses.

To what extent do you agree or disagree?

-Nowadays, distance-learning programs have gained in popularity, but some people argue that online courses can never be taken as good as those taken at a college or university in person.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people believe that car-free days are effective ways to reduce air pollution. However, others argue that there are other ways that are more effective.

Discuss both views and give your own opinion.

-Research shows that some activities are good for health and others are bad. Despite knowing that, millions of people engage in unhealthy activities.

What is the cause of this?

What can be done?

-It has been suggested that primary children should learn how to grow vegetables and keep animals.

Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

برای مطالب بیشتر لینک های زیر را نیز مشاهده کنید.

آخرین نسخه از کتاب Actual speaking : ماه های May تا August

مصاحبه آیلتس : چند راهکار برای پاسخگویی به سؤالات سخت

Leave A Reply