نحوه‌ی تصحیح و نمره دهی آزمون OET

آزمون OET – نحوه ی تصحیح و نمره دهی

تصحیح:

بخش شنیداری و درک مطلب

تصحیح کنندگان بخش شنیداری و درک مطلب آزمون OET بر اساس معیارهای ارائه شده توسط طراحان سوالات تصمیم می گیرند آیا آزمون دهنده به اندازه لازم اطلاعات صحیح ارائه کرده است یا خیر، تا نمره ی آزمون دهنده را تعیین کنند. البته تصحیح قسمت دوم بخش درک مطلب توسط رایانه صورت می گیرد.

بخش گفتاری و نگارش

تصحیح بخش گفتاری و نگارش آزمون OET توسط افرادی مجرب صورت می گیرد که هر بار پس از اجرای امتحان، مورد آموزش، بازبینی، و بازخورد قرار می گیرند. این تصحیح کنندگان به کمک یک سری شرح سطح آزمون دهنده، به هر یک از پنج معیار ذکر شده در این صفحه نمره ای از 1 تا 6 می دهند – نمره ی 6 بالاترین نمره محسوب می گردد. در روند تصحیح و تحلیل بخش گفتاری و نگارش، پنج معیار ذکر شده ارزش برابری دارند.

گفتار یا نگارش هر آزمون دهنده توسط دو تصحیح کننده (مصاحبه کننده نقشی در تصحیح ندارد) به صورت جداگانه امتیاز دهی می شود. هیچ یک از این دو تصحیح کننده از نمره ی تصحیح کننده دیگر، یا نمره‌ی کسب شده توسط آزمون دهنده در بخش های دیگر اطلاع ندارد. سپس نرم افزار FACETS تحلیلی چندجانبه در مورد نمرات خام آزمون دهندگان صورت داده، و نمره ی آن دسته از تصحیح کنندگانی که با توجه به الگوی رفتاری جمع آوری شده از آن ها، در طول روند تصحیح بیش از حد سختگیر بوده اند یا انعطاف نشان داده اند را تغییر می دهد. در صورت عدم تناسب نمره ی به دست آمده توسط نرم افزار، تصحیح کننده ی سومی گفتار یا نگارش مورد نظر را بررسی می کند و نرم افزار نمره ی تصحیح کننده ی سوم را دوباره مورد تحلیل قرار می دهد تا تناسب آن را بسنجد.

لذا نمره ی نهایی آزمون دهنده میانگین نمره ی خام دو (یا سه) تصحیح کننده نیست، بلکه «نمره ای منصفانه» جهت رفع مشکل سخت گیری یا انعطاف بیش از حد تصحیح کننده می باشد.

 

نمره دهی:

همانطور که در بالا ذکر شد، رویه ی نمره دهی بخش گفتاری و نگارش آزمون OET بدین صورت است که تحلیلی آماری بر روی دو گروه نمره ی ارائه شده توسط تصحیح کنندگان مستقل صورت می گیرد، و «نمره ی منصفانه» نمره ی تنهایی آزمون دهنده می شود.

با این وجود، در بخش های شنیداری و درک مطلب آزمون OET به دلیل استفاده از سوالات امتحانی مختلف در هر نوبت آزمونی، رابطه ی ثابتی بین تصحیح و نمره دهی این بخش ها وجود ندارد. بر اساس امتیازات کسب شده، آزمون دهندگان به ترتیب از قوی ترین به ضعیف ترین رتبه بندی می شوند. سپس برای تشخیص اینکه مرز بین نمرات A تا E در کدام رتبه قرار می گیرد، نمرات ثبت شده برای یک آزمون نگارش ویژه و یک آزمون گفتار ویژه مورد بررسی واقع می شوند. میانگین درصد نمرات A تا E هر دوی این آزمون ها محاسبه شده و به عملکرد آزمون دهندگان در بخش های شنیدار و درک مطلب اعمال می گردد.

به عنوان مثال، اگر تعداد دریافت کنندگان نمره ی A در بخش آزمون نگارش 8 درصد و در بخش گفتار 10 درصد باشد، آنگاه میانگین آن ها 9 درصد خواهد بود. سپس، 9 درصد از کسانی که در بخش شنیدار و درک مطلب بهتر از بقیه عمل کرده اند در این بخش ها نمره ی A خواهند گرفت. این رویه برای هر پنج نمره تکرار می شود تا به تمامی آزمون دهندگان نمره ای اختصاص داده شود.

 


مطالب مرتبط:

Occupational English Test (OET) مقدمه ای بر آزمون

نحوه‌ی برگزاری آزمون (Occupational English Test (OET

مراکز پذیرای مدرک (Occupational English Test (OET

Leave A Reply