موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : Culture, art and traditions

موضوعات بخش دوم مصاحبه آیلتس

فرهنگ، هنر و سنت در موضوعات اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس

تاکنون راجع به موضوعاتی از قبیل طبیعت و انرژی ، خانواده ، تحصیل ، و مشاغل صحبت کردیم. همگی از موضوعات اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس هستند که در سالهای اخیر در آزمون های مختلف دیده شده اند. یکی دیگر از موضوعات رایج، بحث در مورد فرهنگ و سنت و هنر است. این موضوع خود زیرموضوعات زیر را شامل می شود:

  • human folklore
  • ceremonies and rituals
  • myths and legends
  • social customs
  • traditional languages, dress and arts
  • the impact of modern life on traditional lifestyles
  • differences in national habits

نکته: هیچکدام از موضوعات اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس در مورد مذهب ، سیاست و معنویت نیست. شما نیز هنگام صحبت از فرهنگ و هنر نباید براساس نظر شخصی و اعتقادات مذهبی و سیاسی خود بحث کنید. مثلا اگر در یکی از تسکها از شما خواسته شد با موضوعی موافقت یا عدم موافقت خود را به بحث بگذارید، نباید چنین پاسخی بدهید:

Yes, because my religion agrees with it/ because my President has this policy

شما میتوانید از موقعیتهای مذهبی و سیاسی برای ساپورت و بعنوان مثال استفاده کنید. مانند:

We should give money to charity because it benefits society, as we can see for example in countries where religious observance requires people to do this regularly.

یک نمونه سؤال رایتینگ

در ادامه یک نمونه سؤال در رابطه با سنت و فرهنگ میبینیم. سعی کنید Plan خود را برای این تسک بنویسید. سپس با خواندن نمونه پاسخ و یادگرفتن واژگان مرتبط plan خود را به مقاله تبدیل کنید. مقاله خود را برای ما بصورت کامنت بفرستید!

In many countries, traditional dress and costumes are considered effective ways of maintaining links with the past. How effective can traditional costumes be, in this sense?
What other ways exist to help citizens connect with a country’s past?

این نوع سؤال یک مقاله idea/evaluate برای پاسخ نیاز دارد. توجه کنید که از شما راجع به خوب بودن یا بد بودن لباسهای سنتی نمیپرسد. بلکه چه میزان فکر میکنید آنها موثر هستند در حفظ گذشته و تاریخ یک فرهنگ. و اینکه چند روش دیگر برای این منظور پیشنهاد کنید. بنابراین، در مقاله خود باید:

بگویید این لباسها چقدر موثرند. با نمونه و شواهد نظر خود را ساپورت کنید. تاثیرگذاری این روش را با چند روش دیگر مقایسه کنید. در این نوع مقالات مقایسه روشهای مختلف نباید براساس ترجیحات شخصی خود شما باشد.

نمونه پاسخ بند 9

Most people would agree that preserving connections with our past is an admirable objective, especially as the world evolves so rapidly. I feel that traditional costumes are one part of doing this, but they are by no means the most important, as we shall see.

.

Admittedly, historic dress plays a key role in social events such as religious rituals or military parades, and these events are helpful in transmitting social memes such as public duty and self-sacrifice. Traditional costumes also remind us of the origins of cultural traditions and mythologies, for instance the historic Swiss national dress which evokes their medieval independence.

.

However, it must be said that costumes are an accessory in these situations, and do not appear to constitute the central message. It is the ceremonies themselves which convey the cultural norms that help to maintain the
fabric of society. In this sense, the costumes are of secondary importance. Furthermore, it seems that there are in fact much more powerful ways in which culture is conserved and handed down between the generations. Most countries have a rich heritage of legends and folklore about the birth and development of their nation, some of which are mythological and some being grounded in truth (as we see in the English stories about Robin Hood or George and the Dragon, for example.) These stories are a cultural inheritance which embodies important symbols and concepts far more effectively than dress. Similarly, we must remember the significance of art and music in passing on our traditions, in forms ranging from fine art to handicrafts, and from opera to traditional shanties and dirges. The presence of visual or linguistic messages in these media make them more effective than costumes, which convey no language.

.

Overall, we must recognise and welcome the use of traditional dress in helping to maintain our cultures. However, the forms of story, art and music would appear to be the driving forces in this invaluable process.

(321 words)

واژه های مهم را یاد بگیرید و در مقاله خود بکار ببرید.

Leave A Reply